Now showing items 1-20 of 71

  • Активізація проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва 

   Бойчук, Світлана; Boichuk, S.; Магдич, Яна; Mahdych, Ya.; Марущак, Оксана; Marushchak, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті теоретично обґрунтовано доцільність застосування методики активізації проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва; вирішується проблема мотивації ...
  • Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : збірник наукових праць 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University; Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій; Факультет математики, физики, компьютерных наук и технологий; Faculty of mathematics, physics, computer science and technology (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У збірнику наукових праць представлено сучасні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі математики, інформатики, фізики і технологій, організації загальноосвітньої підготовки учнів у закладах середньої ...
  • Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи 

   Клочко, Оксана; Klochko, Oksana; Костюк, Анастатсія; Костюк, Анастатсия; Kostiuk, Anastatsiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Iнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних ...
  • Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи 

   Клочко, Оксана; Klochko, Oksana; Костюк, Анастатсія; Костюк, Анастатсия; Kostiuk, Anastatsiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Iнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних ...
  • Алгебраїчна структура множини напівстохастичних матриць другого порядку 

   Вотякова, Леся; Votiakova, Lesia; Гриценко, Аніта; Гриценко, Анита; Hrytsenko, Anita; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статі показано, що існують матриці, відмінні від одиничної, які породжують різні циклічні групи. При дослідженні на існування «переплетення» груп використовувались методи загальної теорії напівгруп та різні ...
  • Аналіз основних понять теорії нечітких множин 

   Шкарупська, Анна; Шкарупськая, Анна; Shkarupska, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянуто основні поняття теорії нечітких множин, методи побудови функції належності. Проаналізовано відмінність понять «випадковість» та «нечіткість», наведено приклад нечіткої множини
  • Біофізичні механізми впливу електромагнітних випромінювань побутових приладів на організм людини 

   Поліщук, Дарія; Думенко, Вікторія; Polishchuk, D.; Думенко, В. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті описано частотні діапазони електромагнітних випромінювань побутових приладів, характеристики електромагнітних полів; проаналізовано біофізичні механізми впливу неіонізуючих електромагнітних випромінювань на організм ...
  • Використання аналогій в курсі фізики середньої школи 

   Рудюк, Леонід; Моклюк, Микола; Rudiuk, L.; Mokliuk, M. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянуто можливості використання методу аналогій під час вивчення фізики в закладах загально середньої освіти, значення аналогій в історії розвитку наукових досліджень. Описано якості, в яких може виступати ...
  • Використання віртуальних навчальних об’єктів в освітньому процесі з фізики 

   Бездушна, Юлія; Bezdushna, Yuliia (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглядається проблема використання віртуальних навчальних об’єктів в освітньому процесі з фізики. Уточнено трактування поняття віртуального навчального об’єкту та видологію навчальних об’єктів для різних ...
  • Відео на Youtube як засіб візуалізації математичного аналізу для студентів ЗВО 

   Майданюк, Світлана; Майданюк, Светлана; Maidaniuk, Svitlana; Левицька, Марія; Левицкая, Мария; Levytska, Mariia; Химич, Анна; Khymych, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   . Для створення нових засобів вивчення вищої математики необхідно використовувати сучасні технології. У час, коли технології буквально заполонили світ, і здавалося б, що в мережі Інтернет є інформація ...
  • Вікові особливості використання інтерактивної дошки на уроках фізики 

   Мрачківська, Ольга; Mrachkivska, O.; Моклюк, Микола; Mokliuk, Mykola (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто можливості вивчення фізики в закладах середньої освіти на основі використання інтерактивної дошки. Описано вікові особливості учнів та їх вплив на роботу з програмними засобами інтерактивної дошки.
  • Деякі застосування нечіткої логіки 

   Нечипорук, Людмила; Nechyporuk, Liudmyla; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянута математична суть поняття «нечітка множина», визначено основні поняття нечітких множин, етапи виконання логічного висновку. Проаналізовано сфери застосування апарата нечіткої логіки
  • Деякі особливості використання ресурсу kahoot 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Валевська, Крістіна; Валевская, Кристина; Valevska, Kristina (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статі розглянуто використання освітнього ресурсу Kahoot у закладах освіти, зокрема створення тесту для учнів базової школи з алгебри по темі «Функція, її графік та властивості». Детально розглянуто кроки ...
  • Дистанційне навчання математики учнів основної школи 

   Липа, Тетяна; Липа, Татьяна; Lypa, Tetiana (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   В статті розповідається про можливості використання ІКТ під час дистанційного навчання, як можна організувати дистанційне навчання, як розвивається дистанційне навчання в Україні, його переваги і недоліки
  • Дистанційне навчання як одна з технологій сучасної системи освіти 

   Соя, Олена; Соя, Елена; Soia, Olena; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті описано етап становлення дистанційної освіти, проаналізовано сучасний стан та окреслено перспективи використання технологій дистанційного навчання в Україні та за кордоном в контексті неперервної освіти
  • Дослідження інверсії та її властивостей за допомогою програми GeoGebra 

   Тютюн, Любов; Tiutiun, Liubov; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У даній статті розглянуто деякі можливості використання програмного середовища GeoGebra під час вивчення інверсії та дослідженні її властивостей. Проаналізовано основні переваги даної програми та показано доцільність ...
  • Екологічне виховання учнів на уроках фізики 

   Багній, Владислав; Bahnii, V.; Моклюк, О.; Mokliuk, O.; Моклюк, Микола; Mokliuk, M. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянуто деякі питання екологічного виховання на уроках фізики. Обґрунтовано необхідність повернення фізики до її початкового змісту як науки про природу, на основі чого описано ряд питань, які необхідно включити ...
  • Експериментальне обгрунтування квантової телепортації 

   Білюк, Анатолій; Biliuk, A.; Білюк, Анатолій; Biliuk, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   В роботі показано, що квантова телепортація це передача певного квантового стану на віддаль за допомогою роз’єднаної у просторі заплутаної ЕПР- пари і класичного каналу зв’язку, при якому первинний стан руйнується в точці ...
  • Засоби формування інформаційної компетентності старшокласників в процесі вивчення елементів стохастики 

   Мороз, Андрій (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Стаття присвячена проблемі пошуку шляхів і відбору засобів формування інформаційної компетентності старшокласників в процесі вивчення елементів стохастики. Розглянуто приклади застосування різних програмних ресурсів в ...
  • Застосування методу малого параметру при розв’язувані систем диференціальних рівнян 

   Панянчук, Інна; Panianchuk, Inna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Стаття присвячена застосуванню малого параметра для розв’язувань систем диференціальних рівнянь, а саме: наведені короткі історичні відомості щодо історії розвитку асимптотичного методу при розв’язанні систем диференціальних ...