Now showing items 1-20 of 71

  • Фізичні основи температурних датчиків 

   Кравчук, Наталія; Kravchuk, N. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто основні типи датчиків температури. Особливу увагу приділено фізичним основам їх функціонування. Зазначено їх основні параметри та характеристики, а також їх переваги та недоліки. Розглянуто області ...
  • Розсіювання механічної енергії гібридними композитами з полімерною матрицею 

   Мозговий, Олександр; Mozghovyi, O.; Тітов, Андрій; Titov, A.; Герасимова, Ольга; Herasymova, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Показано вплив структури і геометрії структурних елементів гібридних композитів з полімерною матрицею, які армовані вуглецевими, скляними і базальтовими волокнами, на характер розсіювання ними механічної енергії. Виявлено ...
  • Особливості процесу вигладжування за наявності проміжного шару на поверхні деталі 

   Герасимова, Ольга; Herasymova, Olha; Мозговий, Олександр; Mozghovyi, O.; Тітов, Андрій; Titov, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Виконано моделювання пружно-пластичного процесу алмазного вигладжування за наявності проміжного шару на поверхні деталі з використанням методу скінченних елементів. На основі отриманої моделі проаналізовано напружено-деформований ...
  • Одна із причин пошкодження шестеренних гідромашин 

   Мозговий, Олександр; Mozghovyi, O.; Посвятенко, Едуард; Posviatenko, E.; Посвятенко, Наталя; Posviatenko, N.; Русских, Віктор; Russkykh, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Встановлено додаткове джерело генерування абразивних частинок робочими деталями гідромашини, що виникають завдяки кавітації. Запропоновано безводневе азотування у тліючому розряді, яке прискорюється попередньою холодною ...
  • Фізичні аспекти методів теплобачення для біомедичних досліджень 

   Олішевська, Юлія; Olishevska, Yu.; Стороженко, Ангеліна; Storozhenko, A.; Думенко, Вікторія; Dumenko, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті проаналізовано фізичні основи методу теплобачення, який ґрунтується на взаємодії електромагнітного випромінювання інфрачервоного діапазону з біотканинами; розглянуто можливості практичного застосування методу для ...
  • Фізична суть методу оптичного пінцета та його застосування для біомедичних досліджень 

   Олішевська, Юлія; Olishevska, Yu.; Рябенька, Ольга; Riabenka, O.; Думенко, Вікторія; Dumenko, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті проаналізовано фізичну суть роботи оптичного пінцета, який призначений для безконтактного захоплення мікрооб’єктів та маніпулювання ними на основі використання петаватних лазерних імпульсів; описано можливості ...
  • Вікові особливості використання інтерактивної дошки на уроках фізики 

   Мрачківська, Ольга; Mrachkivska, O.; Моклюк, Микола; Mokliuk, Mykola (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто можливості вивчення фізики в закладах середньої освіти на основі використання інтерактивної дошки. Описано вікові особливості учнів та їх вплив на роботу з програмними засобами інтерактивної дошки.
  • Природничо-наукові знання як основа для вивчення предметів природничого циклу 

   Черниш, Вікторія; Chernysh, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В статті розглядаються природничо-наукові знання як основа для вивчення предметів природничого циклу у закладах загальної середньої освіти. Показано, що важливе значення для формування природничо-наукових знань мають як ...
  • Активізація проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва 

   Бойчук, Світлана; Boichuk, S.; Магдич, Яна; Mahdych, Ya.; Марущак, Оксана; Marushchak, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті теоретично обґрунтовано доцільність застосування методики активізації проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва; вирішується проблема мотивації ...
  • Програма EWB у дистанційному навчанні основам електротехніки 

   Бірюк, Олександр; Biriuk, O.; Матвійчук, Анатолій; Matviichuk, A.; Рабоконь, Олександр; Rabokon, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті пропонується методика застосування інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Загальна електротехніка». Запропоновано комп’ютерні програми, що сприяють ефективності дистанційного навчання студентів основам ...
  • Методичні прийоми візуалізації навчальної інформації 

   Щебетюк, Алла; Shchebetiuk, A.; Мисліцька, Наталія; Myslitska, N. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В статті описуються методичні прийоми візуалізації навчальної інформації з фізики, які базуються на розробці схемо-знакових моделях подання знань: у формі графа, приписної моделі, фреймової моделі, конспект-схеми, ...
  • Методичні прийоми використання елементів історизму під час вивчення фізики 

   Юрій, Людмила; Yurii, L.; Заболотний, Володимир; Zabolotnyi, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В статті коротко описано методичні прийоми використання елементів історизму під час навчання фізики; наведено напрямки використання історії науки на уроках фізики в школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей ...
  • Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : збірник наукових праць 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University; Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій; Факультет математики, физики, компьютерных наук и технологий; Faculty of mathematics, physics, computer science and technology (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У збірнику наукових праць представлено сучасні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі математики, інформатики, фізики і технологій, організації загальноосвітньої підготовки учнів у закладах середньої ...
  • Теореми Менелая та Чеви як спосіб розв’язування нестандартних стереометричних задач 

   Кирилюк, Владислав; Kyryliuk, Vladyslav; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Стаття присвячена узагальненню теорем Менелая та Чеви на тривимірний простір. Було розглянуто вказані теореми на площині, а також їхні аналоги в просторі. Тривимірні теореми Менелая та Чеви подавалися разом з доведенням. ...
  • Специфіка навчання геометрії в старших класах європейських шкіл 

   Мартиненко, Анастасія; Мартыненко, Анастасия; Martynenko, Anastasiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У даній статті розглянуто основні проблеми вивчення стереометрії у старших класах та можливості їх вирішення шляхом використання зарубіжних практик. Зокрема, представлено методичні аспекти вивчення геометрії в Німеччині ...
  • Дистанційне навчання математики учнів основної школи 

   Липа, Тетяна; Липа, Татьяна; Lypa, Tetiana (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   В статті розповідається про можливості використання ІКТ під час дистанційного навчання, як можна організувати дистанційне навчання, як розвивається дистанційне навчання в Україні, його переваги і недоліки
  • Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи 

   Клочко, Оксана; Klochko, Oksana; Костюк, Анастатсія; Костюк, Анастатсия; Kostiuk, Anastatsiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Iнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних ...
  • Моделі навчального дизайну для «перевернутого» навчання у закладах професійної освіти 

   Косовець, Олена; Косовець, Елена; Kosovets, Olena; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглядається педагогічна проблема реалізації змішаного навчання у закладах професійної освіти. «Перевернуте» навчання являє собою одну з форм змішаного навчання, де учні самостійно переглядають онлайн-лекції ...
  • Моделювання систем підтримки прийняття рішень соціально-економічного розвитку регіонів 

   Колонюк, Ольга; Koloniuk, Olha; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглядаються методологічні і технологічні підходи до побудови систем підтримки прийняття рішень для регіональних і державних органів влади, засновані на використанні новітніх інформаційних технологій. Описана ...
  • Симетрійні властивості рівнянь Ньютона-Лоренца 

   Захарук, Валентина; Zakharuk, Valentyna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Матеріали цієї статті присвячені теоретико-алгебраїчному дослідженню нерелятивістських рівнянь, які описують рух елементарної частики в електромагнітному полі. Показано, що рівняння Ньютона-Лоренца інваріантне відносно ...