Show simple item record

dc.contributor.authorФрицюк, В. А.
dc.contributor.authorКадемія, М. Ю.
dc.contributor.authorFrytsiuk, V. A.
dc.contributor.authorKademija, M. Y.
dc.date.accessioned2021-12-16T10:04:22Z
dc.date.available2021-12-16T10:04:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citation2. Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога: х’ютагогічний підхід. / В.А. Фрицюк, М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 60. – С.315-325.- DOI: 10.31652/2412-1142-2021-60-315-325uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.015.31.041:37.011.3-052
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9414
dc.descriptionВища освіта. Методика навчання.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються окремі методологічні підходи, у тому числі х’ютагогічний, що становлять теоретико-методологічну основу формування готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку: акмеологічний, антропоцентричний, діяльнісний, компетентнісний, особистісний, синергетичний. На цій основі вибудовувався авторський підхід до формування готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку. Визначено також новий підхід до цієї проблеми, х’ютагогічний; схарактеризовано його особливості. Він полягає в акумулюванні кращих інноваційних практик в організації самоосвіти, пошуку ефективних способів саморозвитку людини шляхом усвідомленого включення в освіту, приверненні уваги педагогічної спільноти до пошуку нової парадигми освіти, в якому особистість починає відігравати нову роль менеджера своїх знань. Доведено, що х’ютагогіка орієнтується передусім на свідоме залучення кожної конкретної людини до процесу навчання, а також на залучення уваги педагогічного суспільства на пошук нових ефективних засобів освіти. Х’ютагогіка здатна вирішувати завдання, спрямовані на те, щоб підтримувати базове та додаткове навчання: підготовку людини та адаптації її до сучасних умов; оновлення знань людини з метою відповідної адаптації до постійно змінюваних умов; різноманітний розвиток, саморозвиток особистості, формування світогляду, а також моральних, естетичних якостей у відповідності до сучасних вимог. Названо основні принципи х’ютагогіки: знання, як вчитися, є ключовою навичкою; педагоги більше зосереджені на навчальному процесі, а не на змісті освіти; навчання виходить за рамки конкретної дисципліни; студент сам обирає зміст і напрям навчання.uk_UA
dc.description.abstractThe article considers some methodological approaches, including hutagogic. These approaches are the basis for the formation of readiness of future teachers for professional self-development. The article considers approaches: acmeological, anthropocentric, activity, competence, personal, synergetic. The article describes a new approach - hutagogic; named its features. Features of the hutagogic approach: it combines the best innovative practices of self-education, uses effective methods of self-development; man begins to play a new role of manager of his knowledge. Hutagogics focuses on the conscious involvement of each individual in the learning process. Hutagogics focuses on drawing the attention of the pedagogical society to the search for new effective means of education. Hutagogy helps to prepare a person. It helps to adapt to modern conditions. Hutagogy involves updating human knowledge. This knowledge should help to adapt to new conditions. The hutagogic approach helps the diverse development, self-development of the individual. The hutagogic approach develops the worldview, as well as develops moral and aesthetic qualities. The article outlines the basic principles of hutagogics: knowing how to learn is a key skill; teachers are more focused on the learning process than on the content of education; training goes beyond a specific discipline; the student chooses the content and direction of study. It is proved that the use of the author’s scientific and methodological system of prospective teacher’s training for continuous professional self-development and technologies of formation of readiness of prospective teacher for continuous professional self-development assist to personal and professional growth of prospective teachers, value comprehension of necessity of purposeful continuous professional self-development; integrative and theoretical training, increasing level of received, professionally directed knowledge; practical operating training, formation of practical skills and abilities for professional self-development; combination of individual and psychological qualities, which are important for continuous professional self-development and prospective professional activities in general; orientation to self-analysis and self-esteem of own professional self-development.en
dc.subjectпрофесійний саморозвитокuk_UA
dc.subjectмайбутні педагогиuk_UA
dc.subjectметодологічні підходиuk_UA
dc.subjectх’ютагогікаuk_UA
dc.subjectх’ютагогічний підхідuk_UA
dc.subjectprofessional self-developmentuk_UA
dc.subjectfuture teachersuk_UA
dc.subjectmethodological approachesuk_UA
dc.subjecthutagogicsuk_UA
dc.subjecthutagogic approachuk_UA
dc.titleПрофесійний саморозвиток майбутнього педагога: х’ютагогічний підхід.uk_UA
dc.title.alternativeProfessional self-development of a future teacher: huttagogical approachuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record