Show simple item record

dc.contributor.authorКлочко, О. В.
dc.contributor.authorФедорець, В. М.
dc.contributor.authorКлочко, В. І.
dc.contributor.authorKlochko, O. V.
dc.contributor.authorFedorets, V. M.
dc.contributor.authorKlochko, V. I.
dc.date.accessioned2021-12-15T20:04:17Z
dc.date.available2021-12-15T20:04:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationКлочко О. В. Цифрове імітаційне моделювання екологічної свідомості студентів на основі аналізу ризиків прояву екофобних тенденцій. / О. В. Клочко, В. М. Федорець, В. І. Клочко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 60. – С.232-246. - DOI: 10.31652/2412-1142-2021-60-232-247.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 400+504+519:37
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9409
dc.descriptionВища освіта. Екологічне навчання.uk_UA
dc.description.abstractВ статті представлені результати цифрового імітаційного моделювання екологічної свідомості студентів, проведеного на основі аналізу ризиків прояву екофобних тенденцій (інтенцій, цінностей). Методологічний і методичний інструментарій дослідження реперзентований: розробленою «Анкетою Федорця-Клочко визначення екофобної свідомості індустріальної епохи»; методом Монте-Карло; моделлю управління ризиками із застосуванням критерію Гурвіца; трикутним розподілом; вченням про стрес; уявленнями про екологічну й антропологічну кризи; феноменом повсякденної свідомості; екологічно-ціннісним осмисленням раціональності епохи просвітництва, модерну та постмодерну. На основі застосування цифрових засобів імітаційного моделювання визначено тенденції прояву ознак екофобії, передбачено можливі ризики. Модель управління ризиками прояву екофобних тенденцій розроблено на основі критерію Гурвіца та реалізації в методі Монте-Карло генератора вибірки випадкової величини, що має трикутний розподіл. З метою автоматизації усіх етапів процесу імітаційного моделювання методом МонтеКарло використано мову програмування Python. Такій підхід надав можливість реалізувати імітаційне моделювання на основі вказаної цифрової моделі, визначивши екофобні інтенції й цінності шляхом розкриття синергійної стратегії безпеки особистості, що має генетичний і смисловий зв’язок з базисною вітальною (життєвою) цінністю – харчовою безпекою (індивідуальною і колективною). Застосування цифрової імітаційної моделі екологічної свідомості студентів на основі аналізу ризиків прояву екофобних тенденцій може бути актуальним в освітній теорії та практиці та в умовах повсякденності (побут, робота). Співдносно з актуалізаціїєю цілей сталого розвитку, як провідного тренду сучасності, розроблена цифрова імітаційна модель екологічної свідомості студентів репрезентативно, системно, адекватно і прогностично відображає реально існуючі типові способи реагування людини в умовах стресу і в ситуації благополуччя. Цифрове імітаційне моделювання розкриває якісно нові можливісті для моделювання психологічних, еколого-психологічний, антропоекологічних феноменів та використання їх в наукових дослідженнях та педагогічній теорії й практиці. Впровадження цифрового імітаційного моделювання екофобної свідомості сприяє професіоналізації, інтелектуалізації, математизації, технологізації, екологізації освітнього процесу, що відоповідає інноваційній, студентоцентричній та екоцентричній спрямованості української освіти та європоцентричним трансформаціям української освіти.uk_UA
dc.description.abstractThe article presents the results of digital simulation modeling of ecological consciousness of students, conducted on the basis of risk analysis of ecophobic tendencies (intentions, values). Methodological and methodological tools of the study are represented by: developed "Questionnaire Fedorets-Klochko definition of ecophobic consciousness of the industrial era"; the Monte Carlo method; risk management model using the Hurwitz criterion; triangular distribution; the doctrine of stress; ideas about ecological and anthropological crises; the phenomenon of everyday consciousness; ecological and value understanding of the rationality of the Enlightenment era, Modern and Postmodern. On the basis of application of digital tools of simulation modeling the tendencies of manifestation of signs of ecophobia are defined, possible risks are prediction. The model of risk management of ecophobic tendencies is developed on the basis of Hurwitz's criterion and realization in the Monte Carlo method of the generator of sampling of random variable having triangular distribution. In order to automate all stages of the simulation process using the Monte Carlo method, the Python programming language was used. This approach made it possible to implement simulation based on this digital model, identifying ecophobic intentions and values by revealing a synergistic strategy of personal security, which has a genetic and semantic connection with the basic vital (life) value - food security (individual and collective). The use of digital simulation model of ecological consciousness of students on the basis of risk analysis of ecophobic tendencies may be relevant in educational theory and practice and in everyday life (life, work). In accordance with the actualization of the goals of sustainable development as a leading trend of our time, the developed digital simulation model of students' ecological consciousness representatively, systematically, adequately and prognostically reflects the real typical ways of human response to stress and well-being. Digital simulation opens qualitatively new opportunities for modeling psychological, ecological and psychological, anthropoecological phenomena and their use in research and pedagogical theory and practice. The introduction of digital simulation of ecophobic consciousness contributes to the professionalization, intellectualization, mathematization, technologization, greening of the educational process, which corresponds to the innovative, student-centered and ecocentric orientation of Ukrainian education and Eurocentric transformations of the Ukrainian education.en
dc.subjectцифрове моделюванняuk_UA
dc.subjectімітаційне моделюванняuk_UA
dc.subjectметод Монте-Карлоuk_UA
dc.subjectтеорія ризиківuk_UA
dc.subjectтрикутний розподілuk_UA
dc.subjectекологізаціяuk_UA
dc.subjectекологічна педагогікаuk_UA
dc.subjectекологічна психологіяuk_UA
dc.subjectdigital modelinguk_UA
dc.subjectsimulation modelinguk_UA
dc.subjectMonte Carlo methoduk_UA
dc.subjectrisk theoryuk_UA
dc.subjecttriangular distributionuk_UA
dc.subjectgreeninguk_UA
dc.subjectecological pedagogyuk_UA
dc.subjectecological psychologyuk_UA
dc.titleЦифрове імітаційне моделювання екологічної свідомості студентів на основі аналізу ризиків прояву екофобних тенденцій.uk_UA
dc.title.alternativeDigital simulation modeling of students' ecological consciousness based on risk analysis of ecophobic tendenciesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record