Show simple item record

dc.contributor.authorДмітренко, Н. Є.
dc.contributor.authorПетрова, А. І..
dc.contributor.authorПодзигун, О. А.
dc.contributor.authorDmitrenko, N. Y.
dc.contributor.authorPetrova, A. I.
dc.contributor.authorPodzygun, O. A.
dc.date.accessioned2021-12-15T19:52:19Z
dc.date.available2021-12-15T19:52:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationДмітренко Н. Є. Особливості використання електронного посібника з англійської мови для професійного спілкування майбутніх учителів математики й інформатики. / Н. Є. Дмітренко, А. І. Петрова, О. А.Подзигун// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 60. – С.200-209.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9408
dc.descriptionВища освіта. Методика англійської мови.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі навчання англійської мови на немовних спеціальностях у педагогічних закладах вищої освіти. В даній статті розкривається специфіка професійно орієнтованого навчання студентів, яку необхідно актуалізувати в процесі організації навчання англійської мови для професійного спілкування майбутніх учителів математики й інформатики. Проаналізовані переваги та недоліки існуючих навчальних підручників і посібників з англійської мови для студентів зазначених спеціальностей. Встановлено, що вони не відповідають вимогам до підручників нового покоління, які спрямовані на вдосконалення англомовних вмінь згідно з інтересами власної професійної діяльності і розвитку студентської автономії. Зазначається, що основними недоліками навчальних підручників і посібників є їх спрямованість на розвиток переважно вмінь читання, а також орієнтованістю на навчання під постійним керівництвом викладача щодо вибору навчального матеріалу, вправ для аудиторної і позааудиторної роботи, прийомів їх організації, а також засобів контролю й оцінювання успішності виконання вправ, що пояснюється відсутністю різнорівневих вправ, проблемних завдань, ситуацій, які б сприяли свідомому формуванню у студентів автономної індивідуальної освітньої траєкторії, що розглядається як обов’язкова умова успішного оволодіння іноземною мовою. Авторами представлено теоретичне обґрунтування і методичну розробку електронного навчального посібника з англійської мови для професійного спілкування для студентів спеціальностей «Математика», «Інформатика». Зроблено висновок, що використання описаного електронного посібника у навчальному процесі дає змогу студентам отримати розширену інформацію з предмету, що вивчається, збільшує їх освітній потенціал, забезпечує можливість отримання безперервної освіти, дозволяє підвищити якість навчального процесу, продуктивність праці викладача, розвинути інформаційну культуру студентів, підвищити рівень креативності їх мислення. Окрім того, використання електронного посібника у вивченні майбутніми педагогами англійської мови для професійного спілкування підвищує мотивацію і впевненість, формує автономію і незалежність, показує взаємодію стратегій вивчення англійської мови з іншими дисциплінами, формує відповідальність, робить процес навчання відкритим і зрозумілим.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of teaching English in non-language specialties in pedagogical institutions of higher education. This article reveals the specifics of professionally oriented student learning, which must be updated in the process of organizing English language training for professional communication of intending teachers of mathematics and computer science. The advantages and disadvantages of existing textbooks and manuals in English for students of these specialties are analyzed. It was found that they do not meet the requirements for new generation textbooks, which are aimed at improving English language skills in accordance with the interests of their professional activities and the development of student autonomy. It is noted that the main disadvantages of textbooks and manuals are their focus on the development of mainly reading skills, as well as the focus on learning under the constant guidance of the teacher in choosing teaching materials, exercises for classroom and extracurricular activities, methods of their organization, and monitoring and evaluating the exercises, which is explained by the lack of multilevel exercises, problems, situations that would contribute to the conscious formation of students’ autonomous individual educational trajectory, which is considered a prerequisite for successful mastery of a foreign language. The authors present a theoretical justification and methodological development of an ESP electronic textbook for students majoring in “Mathematics”, “Computer Science”. It is concluded that the use of the described electronic textbook in the educational process allows students to get expanded information on the subject, increases their educational potential, provides continuing education, improves the quality of the educational process, teacher productivity, develop students’ information culture, increase the level of creativity of their thinking. In addition, the use of ESP e-textbooks by intending teachers increases motivation and confidence, forms autonomy and independence, shows the interaction of English language learning strategies with other disciplines, forms responsibility, makes the learning process open and clear.en
dc.subjectпрофесійно орієнтоване навчанняuk_UA
dc.subjectанглійська мова для професійного спілкуванняuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectелектронний посібникuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectзаклад вищої освітиuk_UA
dc.subjectprofessionally oriented educationuk_UA
dc.subjectEnglish for specific purposesuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA
dc.subjectelectronic textbookuk_UA
dc.subjecteducational processuk_UA
dc.subjectinstitution of higher educationuk_UA
dc.titleОсобливості використання електронного посібника з англійської мови для професійного спілкування майбутніх учителів математики й інформатики.uk_UA
dc.title.alternativePecularities of using the esp electronic textbook for intending teachers of mathematics and computer scienceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record