Show simple item record

dc.contributor.advisorThe methodical bases of SMART-complex development for training of skilled workers are substantiated (organic combination of hypertext and multimedia educational information; complementarity of real and virtual components of the educational environment; compliance with educational professional standards). There is identified strong (significant expansion of training of skilled workers; small financial investments of vocational education; the possibility of inclusive education, personalized learning; efficiency of accounting and control of training, etc.) and weak (lack of strategy and tactics of SMARTcomplexes in the educational process; insufficient development of information infrastructure in some regions; lack of teacher training system using SMART-complexes; insufficient investment in innovative information technologies, etc.) aspects of development and application of SMART-complex in vocational education. The conceptual model of academic disciplines` SMART-complex as information-dynamic system of electronic educational resource of educational-methodical direction, built on constant development and change of functional connections and relations is developed. SMART-complex of academic disciplines has static, dynamic and environmental components; contains modules: educational content, system of its delivery to users, system of preparation and system of participants’ estimation of educational process. The method of preparing teachers for the development of SMART-complexes for the training of skilled workers in the agricultural, construction and engineering industries is created, covering six stages (organizational and target, content, structural, design, generalizing, procedural). Criteria and indicators for assessing the competence of teachers in the development and use of SMART-complexes are substantiated.en
dc.contributor.authorГуржій, А. М.
dc.contributor.authorРадкевич, В. О.
dc.contributor.authorПригодій, М. А.
dc.contributor.authorGurzhii, A. M.
dc.contributor.authorRadkevych, V. O.
dc.contributor.authorPryhodii, M. A.
dc.date.accessioned2021-12-15T19:01:02Z
dc.date.available2021-12-15T19:01:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationГуржій А. М. Забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників з використанням SMART-комплексів навчальних дисциплін./А. М. Гуржій, В. О. Радкевич, М. А. Пригодій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 60. – С.30-38.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 377:004
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9402
dc.descriptionВища освіта. Методика.uk_UA
dc.description.abstractОбґрунтовано методичні основи підготовки викладачів до створення SMART-комплексів навчальних дисциплін для підготовки кваліфікованих робітників (органічне поєднання гіпертексту та мультимедійної навчальної інформації; взаємодоповнення реальної і віртуальної складових освітнього середовища; відповідність освітнім професійним стандартам). Виявлені сильні (істотне розширення масштабів підготовки кваліфікованих робітників; невеликі фінансові вкладення закладів професійної (професійно-технічнох) освіти; можливість інклюзивної освіти, персоналізоване навчання; оперативність обліку та контролю навчання тощо) та слабкі (відсутність стратегії і тактики впровадження SMART-комплексів в освітній процес; недостатній розвиток інформаційної інфраструктури в ряді регіонів; відсутність системи навчання викладачів з використанням SMARTкомплексів; недостатнє інвестування в інноваційні інформаційні технології та інше) сторони розроблення й застосування SMART-комплексу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблено концептуальну модель SMART-комплексу навчальних дисциплін як інформаційно-динамічну систему електронного освітнього ресурсу навчально-методичного спрямування, побудованої на постійному розвитку та зміні функціональних зв’язків і відношень. SMART-комплекс навчальних дисциплін має статичний, динамічний і середовищний компоненти; містить модулі: навчальний контент, систему його доставки до користувачів, систему підготовки та систему оцінювання учасників освітнього процесу. Створено методику підготовки викладачів до розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей, що охоплює шість етапів (організаційно-цільовий, змістовий, структурний, проєктувальний, узагальнювальний, процесуальний). Обґрунтовано критерії та показники оцінювання компетентності викладачів з розроблення та використання SMART-комплексів.uk_UA
dc.subjectSMART-комплекс навчальних дисциплінuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectінформаційно-освітнє середовищеuk_UA
dc.subjectпедагогuk_UA
dc.subjectкомпетентність викладачів з розроблення SMARTкомплексів навчальних дисциплінuk_UA
dc.subjectSMART-complex of academic disciplinesuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA
dc.subjectinformation and educational environmentuk_UA
dc.subjectteacheruk_UA
dc.subjectcompetence of pedagogical workers in the development of academic disciplines` SMART-complexesuk_UA
dc.titleЗабезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників з використанням SMART-комплексів навчальних дисциплінuk_UA
dc.title.alternativeEnsuring the quality of training of qualified workers with the use of SMART-complexes of educational disciplines.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record