Show simple item record

dc.contributor.advisorThe article substantiates the model of a digital portfolio of scientific (scientific and pedagogical) workers carrying out case studies. The main characteristics of the digital portfolio have been clarified, and its tasks have been generalized (monitoring of professional activities; systematization of materials and developments; demonstration of one's own achievements (if necessary), creation of scientific and methodological support for educational purposes; accumulation of scientific research results). Approaches to determining the main components of a digital portfolio are analyzed, and it is found that the most common free resources are used to create a digital portfolio, in particular, Google Site, Blogger, YouTube (video portfolio), PowerPoint. However, the digital transformation of science requires new, effective solutions, one of which was proposed by the authors of the article - this is the introduction of electronic document management and the formation of a professional digital portfolio of a scientific (scientific and pedagogical) worker in it. By the digital portfolio of a researcher, the authors mean an online resource that is formed from the data of the electronic document flow of a scientific institution and demonstrates generalized information about the scientific and methodological and practical personal achievements of a scientific (scientific and pedagogical) worker, as well as the results of monitoring his professional growth. Digital portfolio design is based on the principles of academic integrity, responsibility, informatization of research activities, lifelong learning, information security. Additional information of the digital portfolio includes the following sections: list of publications, collections, expertise, peer review, data on project activities, organization and participation in events, guidance or advice to PhD applicants, Doctor of Science; activity in relation to providing answers to administrative documents, monitoring and evaluation of scientific activity, personal development. Further research requires the development of criteria for an expert assessment of a digital portfolio.en
dc.contributor.authorБиков, В. Ю.
dc.contributor.authorТукало, С. М.
dc.contributor.authorBykov, V. Y.
dc.contributor.authorLytvynova, S. H.
dc.contributor.authorTukalo, S. M.
dc.contributor.authorЛитвинова, С. Г.
dc.date.accessioned2021-12-15T18:30:31Z
dc.date.available2021-12-15T18:30:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБиков В. Ю. Концептуальні підходи до проєктування цифрового портфоліо наукових і науково-педагогічних працівників. / В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова С. М. Тукало // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 60. – С. 9-16.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 374.71; 004.418; 001.89; (043.3)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9399
dc.descriptionВища освіта. Методи навчання.uk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано модель цифрового портфоліо наукових та науково-педагогічних працівників, що здійснюють тематичні дослідження. Уточнено основні характеристики цифрового портфоліо та узагальнено його завдання (моніторинг професійної діяльності; систематизація матеріалів і напрацювань; демонстрація власних досягнень (за потреби); створення науковометодичного забезпечення для освітніх цілей; накопичення результатів наукових досліджень). Проаналізовано підходи до визначення основних компонентів цифрового портфоліо та встановлено, що для створення цифрового портфоліо використовуються найпоширеніші безкоштовні засоби, зокрема Google site, Blogger, YouTube (відео портфоліо), PowerPoint. Проте цифрова трансформація науки потребує нових, ефективних рішень одне з яких запропоновано авторами статті – це впровадження електронного документообігу і формування в ньому професійного цифрового портфоліо наукового або науково-педагогічного працівника. Під цифровим портфоліо наукового працівника автори розуміють онлайновий ресурс, що формується із даних електронного документообігу наукової установи і демонструє узагальнену інформацію про науково-методичні та практичні особистісні досягнення наукового (науково-педагогічного) працівника й результати моніторингу його професійного зростання. Проєктування цифрового портфоліо ґрунтується на принципах академічної доброчесності, відповідальності, інформатизації науково-дослідної діяльності, навчання впродовж життя, захисту інформації. Основна інформація цифрового портфоліо включає такі розділи: список публікацій, збірників, експертизу, рецензування, дані про проєктну діяльність, організацію та участь у заходах, керування або консультування здобувачів ступеня PhD або докторів наук; активність щодо надання відповідей на розпорядчі документи, моніторинг та оцінювання наукової діяльності, особистісний розвиток. Подальшого дослідження потребує розроблення критеріїв експертного оцінювання цифрового портфоліо.uk_UA
dc.subjectцифрове портфоліоuk_UA
dc.subjectнаукові працівникиuk_UA
dc.subjectелектронний документообігuk_UA
dc.subjectконцептуальна модель проєктування цифрового портфоліоuk_UA
dc.subjectІКТuk_UA
dc.subjectdigital portfoliouk_UA
dc.subjectresearchersuk_UA
dc.subjectelectronic document managementuk_UA
dc.subjectconceptual model of digital portfolio designuk_UA
dc.subjectICTuk_UA
dc.titleКонцептуальні підходи до проєктування цифрового портфоліо наукових і науково-педагогічних працівників.uk_UA
dc.title.alternativeConceptual approaches to the design of the digital portfolio of scientific and scientific-pedagogical workers.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record