Show simple item record

dc.contributor.authorМельник, Л. В.
dc.contributor.authorMelnyk, L.
dc.date.accessioned2020-10-23T14:47:19Z
dc.date.available2020-10-23T14:47:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationМельник Л. В. Деякі аспекти впровадження методів дистанційного навчання у вищі навчальні заклади / Л. В. Мельник / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Випуск 45. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 280-284uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.14
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5552
dc.descriptionОсвіта. Технології навчання. Професійна підготовка майбутніх фахівцівuk_UA
dc.description.abstractУ статті доведена необхідність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців, розглянуто направлення застосування дистанційних технологій у сучасній освіті. дистанційна форма навчання вирізняється серед інших, є специфічною. Проаналізовано особливості організаційно-педагогічного забезпечення навчального процесу та специфіку фахової підготовки за даних умов. У статті зазначається, що впровадження дистанційних технологій вимагає відповідного організаційного, навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення. Автор наголошує на тому, що свідоме та обґрунтоване використання інформаційних технологій покращує підготовку спеціалістів, веде навчально-виховний процес, від відтворювального рівня засвоєння знань до творчого самостійного рівня їх набуття, допомагає адаптуватися в інформаційному суспільстві. Основою навчального процесу дистанційного навчання є цілеспрямована та контролююча інтенсивна самостійна робота студента. Особливу увагу зосереджено на тому, що дистанційна освіта є новою формою організації освітнього простору, де долаються обмеження, пов’язані з місцем і часом отримання освіти, уподобанням до єдиних національних освітніх традицій та державних освітніх стандартів, за рахунок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання Автор стверджує, що змістом процесу дистанційного навчання є самостійне здобуття знань, уміння застосовувати отримані знання у процесі вирішення різноманітних пізнавальних і практичних завдань.uk_UA
dc.description.abstractВ статье доказана необходимость применения инновационных технологий в профессиональной подготовке будущих специалистов, рассмотрены направления применения дистанционных технологий в современном образовании. дистанционная форма обучения отличается от других, является специфической. Проанализированы особенности организационно-педагогического обеспечения учебного процесса и специфику профессиональной подготовки при данных условиях. В статье отмечается, что внедрение дистанционных технологий требует соответствующего организационного, учебно-методического, материально-технического, кадрового обеспечения. Автор отмечает, что сознательное и обоснованное использование информационных технологий улучшает подготовку специалистов, ведет учебно-воспитательный процесс, от воспроизводственного уровня усвоения знаний к творческому самостоятельного уровня их приобретение, помогает адаптироваться в информационном обществе. Основой учебного процесса дистанционного обучения является целенаправленная и контролирующая интенсивная самостоятельная работа студента. Особое внимание сосредоточено на том, что дистанционное образование является новой формой организации образовательного пространства, где преодолеваются ограничения, связанные с местом и временем получения образования, предпочтениям в единых национальных образовательных традиций и государственных образовательных стандартов, за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий обучения Автор утверждает, что содержанием процесса дистанционного обучения является самостоятельное получение знаний, умение применять полученные знания в процессе решения различных познавательных и практических задач.ru
dc.description.abstractThe article is devoted to examining the role of personal-directed education in contemporary society, which consists in forming of harmonious developed personality, professional of new type, who has definite social and moral needs, interests and values. The article analyses the peculiarities of the organizational-pedagogical support of educational process and the specifics of training under these conditions. The author investigates the contents, forms and methods of modern creative technologies and analyses pedagogical conditions of its realization. The article states that the implementation of distance learning technologies requires an appropriate organizational, educational, logistical, staffing. The basis of the educational process of distance learning is purposeful and controlling intensive self-study student. The article reviews the scientific and methodological approaches to students' professional competence by means of active implementation of new information and communication technologies in educational process. Special attention is focused on the fact that distance education is a new form of organization of educational space, where are overcome the constraints of place and time, education, preferences in a single national educational traditions and national educational standards, through the use of modern information and communication technology training . The author states that the content of the process of distance learning is gaining self-knowledge, the ability to apply this knowledge in the cognitive and solving practical problems.en
dc.publisherКиїв-Вінниця : ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA
dc.subjectдистанційне навчанняuk_UA
dc.subjectінноваційні методикиuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectпрограмно-педагогічні засобиuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectсамостійна роботаuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectинформационные технологииuk_UA
dc.subjectдистанционное обучениеuk_UA
dc.subjectинновационные методикиuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.subjectпрограммно-педагогические средстваuk_UA
dc.subjectучебный процессuk_UA
dc.subjectсамостоятельная работаuk_UA
dc.subjectобразованиеuk_UA
dc.subjectinformation technologiesuk_UA
dc.subjectinnovative methodologiesuk_UA
dc.subjectprofessional preparationuk_UA
dc.subjecteducational softwareuk_UA
dc.subjectteaching processuk_UA
dc.subjecthigher educationuk_UA
dc.titleДеякі аспекти впровадження методів дистанційного навчання у вищі навчальні закладиuk_UA
dc.title.alternativeНекоторые аспекты внедрения методов дистанционного обучения в высшие учебные заведенияuk_UA
dc.title.alternativeSome aspects of implementation of distance learning in higher educationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record