Show simple item record

dc.contributor.authorЛобачева, І. Ф.
dc.contributor.authorLobacheva, I.
dc.date.accessioned2020-10-16T16:42:05Z
dc.date.available2020-10-16T16:42:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЛобачева І. Ф. Кейс-метод як провідний метод формування професійних умінь майбутніх фахівців економічної сфери в процесі вивчення стратегічного аналізу / І. Ф. Лобачева / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Випуск 45. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 254-257uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147(045)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5465
dc.descriptionОсвіта. Технології навчання. Інноваційні методи навчання. Кейс-методuk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі формування професійних умінь майбутніх фахівців економічної сфери шляхом впровадження кейс-методу (методу конкретних ситуацій) в процесі вивчення стратегічного аналізу. Теоретично та практично обґрунтовано ефективність впливу інноваційних методів навчання, зокрема, методу конкретних ситуацій, на рівень професійної підготовки майбутніх фахівців економічної сфери. Розглянуто сутність методу, основні вимоги до створення кейсів, які б відповідали меті навчання; запропоновано інструкцію щодо створення кейсу, яка полегшує роботу та сприяє ефективному керівництву групою при його виконанні. Розглянуто основні етапи навчальних занять з використанням методу кейсів (1. Етап організаційної роботи над кейсом. 2. Етап безпосередньої роботи над кейсом. 3. Завершальний етап роботи над кейсом і підведення підсумків.). Дослідження ефективності впровадження кейс-методу для формування професійних умінь майбутніх фахівців економічної сфери підтвердило припущення про можливість одержання позитивних результатів. Впроваджена методика сприяє підвищенню рівня засвоєння знань, формує вміння переносити і застосовувати отримані знання в нових умовах, розвиває пізнавальну самостійність та інтелектуальні вміння. Підтвердженням ефективності кейсової методики для формування професійних умінь стали зміни, що виявлялись у зростанні такого показника, як мотивація навчальної діяльності, у посиленні інтересу до знань, прагненні до більш глибокого вивчення навчального матеріалу, до майбутньої професійної діяльності. Ключові слова: стратегічний аналіз, інноваційні методи навчання, кейс-метод, навчальний процес, професійні уміння, професійна підготовка, фахівці економічної сфери.uk_UA
dc.description.abstractСтатья посвящена проблеме формирования профессиональных умений будущих специалистов экономической сферы путем внедрения кейс-метода (метода конкретных ситуаций) в процессе изучения стратегического анализа. Теоретически и практически обоснована эффективность влияния инновационных методов обучения, в частности, метода конкретных ситуаций, на уровень профессиональной подготовки будущих специалистов экономической сферы. Рассмотрены сущность метода, основные требования к созданию кейсов, соответствующие цели обучения; предложено инструкцию по созданию кейса, которая облегчает работу и способствует эффективному руководству группой при его исполнении. Рассмотрены основные этапы учебных занятий с использованием метода кейсов (1 Этап организационной работы над кейсом. 2. Этап непосредственной работы над кейсом. 3. Завершающий этап работы над кейсом и подведение итогов.). Исследование эффективности внедрения кейс-метода для формирования профессиональных умений будущих специалистов экономической сферы подтвердило предположение о возможности получения положительных результатов. Внедрена методика способствует повышению уровня усвоения знаний, формирует умение переносить и применять полученные знания в новых условиях, развивает познавательную самостоятельность и интеллектуальные умения. Подтверждением эффективности кейсов методики для формирования профессиональных умений стали изменения, оказывались в росте такого показателя, как мотивация учебной деятельности, в усилении интереса к знаниям, стремлении к более глубокому изучению учебного материала, к будущей профессиональной деятельности.ru
dc.description.abstractThe article deals with the problem of shaping professional skills of would-be specialists in the field of economics with the help of using the case method (method of concrete situations) in the strategic analysis study. The theoretical and practical aspects of the efficient influence of innovative teaching methods, the case method in particular, on the level of professional training of future specialists in the economic area have been determined in the article. The main idea of the method, the requirements to the cases to reach the aim of the teaching process, the instructions to create cases in order to facilitate the process and to reinforce effective group guidance in the process of its implementation have been revealed. The main teaching stages with the use of the case method have been outlined (1.The stage of organizational work on the case. 2. The stage of the study of the case. 3. The final stage of the study of the case and making a summary). A study of the effectiveness of implementation of case method for the formation of the professional skills of future specialists of the economic sphere has confirmed speculation about the possibility of obtaining positive results. Introduced technique increases the level of assimilation of knowledge, creates the ability to transfer and apply the acquired knowledge in the new environment, develops cognitive independence and intellectual ability. Confirmation of the effectiveness of kejsovoп methods for the formation of professional abilities were changes that have been detected in the growth of this indicator as the motivation of the educational activity, in enhancing the interest in knowledge, a desire for more in-depth study of the educational material for future professional activity.en
dc.publisherКиїв-Вінниця : ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectстратегічний аналізuk_UA
dc.subjectінноваційні методи навчанняuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectпрофесійні умінняuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectфахівці економічної сфериuk_UA
dc.subjectстратегический анализuk_UA
dc.subjectинновационные методы обученияuk_UA
dc.subjectкейс-методuk_UA
dc.subjectучебный процессuk_UA
dc.subjectпрофессиональные уменияuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.subjectспециалисты экономической сферыuk_UA
dc.subjectstrategic analysisuk_UA
dc.subjectinnovative teaching methodsuk_UA
dc.subjectcase studyuk_UA
dc.subjecttraining processuk_UA
dc.subjectprofessional skillsuk_UA
dc.subjectprofessional traininguk_UA
dc.subjectwould-be specialists in the field of economicsuk_UA
dc.titleКейс-метод як провідний метод формування професійних умінь майбутніх фахівців економічної сфери в процесі вивчення стратегічного аналізуuk_UA
dc.title.alternativeКейс-метод как ведущий метод формирования профессиональных умений будущих специалистов экономической сферы в процессе изучения стратегического анализаuk_UA
dc.title.alternativeCase method as the leading method of shaping professional skills of would-be specialists in the field of economics with in the strategic analysis studyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record