Show simple item record

dc.contributor.authorКоваль, М.
dc.contributor.authorKoval, M.
dc.date.accessioned2020-10-15T08:33:32Z
dc.date.available2020-10-15T08:33:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationКоваль М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті / М. Коваль / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Випуск 45. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 236-239uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.091.313:004
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5447
dc.descriptionОсвіта. Технології навчання. ІКТuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто впровадження ІКТ у навчальний процес ВНЗ і відповідних засобів навчання, можливостей здійснення електронного, мобільного, всепроникаючого, «перевернутого» та змішаного навчання студентів, їхніх переваг і недоліків, а також перспектив подальшого використання. Особливого значення набувають вище зазначені технології, використання сервісів Веб 2.0, Веб 3.0, «хмарних технологій» у процесі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців у ВНЗ і створюють можливість щодо здійснення неперервної освіти протягом усього життя незалежно від географічного місцезнаходження студента, без відриву від виробництва з урахуванням індивідуальної освітньої траекторії. Отже, використання інноваційних технологій навчання на основі ІКТ буде значно сприяти підвищенню якості освіти у ВНЗ.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрены внедрения ИКТ в учебный процесс вузов и соответствующих средств обучения, возможностей осуществления электронного, мобильного, всепроникающего, «перевернутого» и смешанного обучения студентов, их преимуществ и недостатков, а также перспектив дальнейшего использования. Особое значение приобретают вышеуказанные технологии, использование сервисов Веб 2.0, Веб 3.0, «облачных технологий» в процессе формирования профессиональных компетенций будущих специалистов в вузах и создают возможность для осуществления непрерывного образования в течение всей жизни независимо от географического местонахождения студента, без отрыва от производства с учетом индивидуальной образовательной траектории. Таким образом, использование инновационных технологий обучения на основе ИКТ будет значительно способствовать повышению качества образования в вузе.ru
dc.description.abstractThe article considers the introduction of ICT in the educational process of universities and relevant teaching aids, opportunities for electronic, mobile, pervasive, "inverted" and blended learning of students, their advantages and disadvantages, as well as prospects for further use. Of particular importance are the above technologies, the use of Web 2.0, Web 3.0, "cloud technology" in the formation of professional competencies of future professionals in higher education and create the opportunity for lifelong learning regardless of geographical location of the student, without separation from production, taking into account individual educational trajectory. Thus, the use of innovative ICT-based learning technologies will significantly improve the quality of education in higher education.en
dc.publisherКиїв-Вінниця : ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectвсепроникаюче навчанняuk_UA
dc.subjectзмішане навчанняuk_UA
dc.subjectелектронне навчанняuk_UA
dc.subjectінноваційні технології навчанняuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectінформаційно-освітнє середовищеuk_UA
dc.subjectмобільне навчанняuk_UA
dc.subjectперевернуте навчанняuk_UA
dc.subjectвсепроникающее обучениеuk_UA
dc.subjectсмешанное обучениеuk_UA
dc.subjectэлектронное обучениеuk_UA
dc.subjectинновационные технологии обученияuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectинформационно-образовательная средаuk_UA
dc.subjectмобильное обучениеuk_UA
dc.subjectперевернутое обучениеuk_UA
dc.subjectpervasive learninguk_UA
dc.subjectblended learninguk_UA
dc.subjecte-learninguk_UA
dc.subjectinnovative learning technologiesuk_UA
dc.subjectICTuk_UA
dc.subjectinformation and educational environmentuk_UA
dc.subjectmobile learninguk_UA
dc.subjectlearning inverteduk_UA
dc.titleСучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітіuk_UA
dc.title.alternativeСовременные информационно-коммуникационные технологии в образованииuk_UA
dc.title.alternativeModern information and communication technologies in educationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record