Show simple item record

dc.contributor.authorБойчук, В.М.
dc.contributor.authorBoychuk, V.M.
dc.contributor.authorФу, Гуан
dc.contributor.authorFu, Huan
dc.date.accessioned2021-09-24T05:46:02Z
dc.date.available2021-09-24T05:46:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБойчук В.М. Підготовка майбутніх викладачів художньо-мистецьких дисциплін у контексті застосування інноваційних технологій та прогресивних ідей зарубіжного досвіду / В.М. Бойчук, Фу Гуан // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – С. 6-11uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147:371.315.7
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9078
dc.descriptionОбразотворче мистецтво. Інноваційні технології. STEAM-освіта.uk_UA
dc.description.abstractУ статті теоретично обґрунтовано об’єктивну необхідність застосування інноваційних технологій та прогресивних ідей зарубіжного досвіду у підготовці майбутніх викладачів художньо-мистецьких дисциплін. Зазначено, що для формування в особистості цілісної системи знань важливим є встановлення зв’язків між навчальними предметами. Визначено, що міждисциплінарна інтеграція фундаментальних наук, мистецтва та технологій є основою для впровадження в український освітній простір STEAM-освіти, яка сприяє розвитку таких важливих навичок, як комплексне розуміння наукових проблем, творчо-інженерний підхід до їх розв’язання, критичне мислення, здатність до оброблення інформації в образах і символах; здатність до аналізу декількох потоків інформації одночасно, інтегроване застосування наукового і художнього методів пізнання, використання в дослідницькій діяльності основ проектування та ін.uk_UA
dc.description.abstractВ статье теоретически обосновано объективную необходимость применения инновационных технологий и прогрессивных идей зарубежного опыта в подготовке будущих преподавателей художественно-творческих дисциплин. Отмечено, что для формирования в личности целостной системы знаний важным является установление связей между учебными предметами. Определено, что междисциплинарная интеграция фундаментальных наук, искусства и технологий является основой для внедрения в украинском образовательное пространство STEAM-образования, которая способствует развитию таких важных навыков, как комплексное понимание научных проблем, творчески-инженерный подход к их решению, критическое мышление, способность к обработке информации в образах и символах; способность к анализу нескольких потоков информации одновременно, интегрированное применение научного и художественного методов познания, использование в исследовательской деятельности основ проектирования и др.ru
dc.description.abstractThe article theoretically substantiates the objective necessity of using innovative technologies and progressive ideas of foreign experience in the training of future teachers of art disciplines. It is noted that for the formation of a holistic system of knowledge in the individual, it is important to establish links between subjects. It is determined that the interdisciplinary integration of basic sciences, arts and technologies is the basis for the introduction of STEAM-education in the Ukrainian educational space, which promotes the development of such important skills as comprehensive understanding of scientific problems, creative engineering approach to their solution, critical thinking, ability to the processing of information in images and symbols; ability to analyze several streams of information simultaneously, integrated application of scientific and artistic methods of cognition, use in research activities of the basics of design, etc.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectмайбутній викладач художньо-мистецьких дисциплінuk_UA
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA
dc.subjectміждисциплінарна інтеграціяuk_UA
dc.subjectSTEAM-освітаuk_UA
dc.subjectбудущий преподаватель художественно-творческих дисциплинuk_UA
dc.subjectинновационные технологииuk_UA
dc.subjectмеждисциплинарная интеграцияuk_UA
dc.subjectSTEAM-образованиеuk_UA
dc.subjectfuture teacher of art disciplinesuk_UA
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA
dc.subjectinterdisciplinary integrationuk_UA
dc.subjectSTEAM-educationuk_UA
dc.titleПідготовка майбутніх викладачів художньо-мистецьких дисциплін у контексті застосування інноваційних технологій та прогресивних ідей зарубіжного досвідуuk_UA
dc.title.alternativeПодготовка будущих преподавателей художественно-творческих дисциплин в контексте применение инновационных технологий и прогрессивных идей зарубежного опытаuk_UA
dc.title.alternativeTraining of future teachers of art disciplines in the context application of innovative technologies and progressive ideas of foreign experienceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record