Show simple item record

dc.contributor.authorСавчук, І.В.
dc.contributor.authorSavchuk, I.V.
dc.contributor.authorДощечкина, І.В.
dc.contributor.authorDoshchechkyna, I.V.
dc.contributor.authorТрубіна, Т.С.
dc.contributor.authorTrubina, T.S.
dc.contributor.authorПобережний, Ю.Ю.
dc.contributor.authorPoberezhnyy, YU.YU.
dc.date.accessioned2021-08-26T08:11:41Z
dc.date.available2021-08-26T08:11:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationСавчук І.В. Інтерактивні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання / І.В. Савчук, І.В. Дощечкина, Т.С. Трубіна, Ю.Ю. Побережний // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – С. 83-86uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/8991
dc.descriptionОбразотворче мистецтво. Інтерактивні технології. Навчально-виховний процес.uk_UA
dc.description.abstractУ статті проаналізовано процес використання інтерактивних технологій в освітньому середовищі як засобу розвитку творчих здібностей школярів. На розвиток творчих орієнтацій та здібностей учнів 5-9 класів, впливає суспільство, сім’я, друзі тощо, проте ці важливі задачі успішно і ефективно реалізує система освіти у навчально-виховному процесі. Цю задачу значною мірою можливо вирішити через впровадження інноваційних технологій, серед яких важливу роль відіграють інтерактивні технології, що забезпечують взаємодію педагога та учня. Для особистісно зорієнтованого підходу до навчання інтерактивні технології є найбільш дієвими. Під час застосування інтерактивних технологій створюються моделі реальних життєвих ситуацій, використовуються проблеми, що спільно вирішуються. Тому інтерактивні технології навчання найбільше сприяють формуванню у школярів творчих умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії у навчанні, чого значно важче досягти, послуговуючись виключно традиційними методами та прийомами навчання.uk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализирован процесс использования интерактивных технологий в образовательной среде как средства развития творческих способностей школьников. На развитие творческих ориентаций и способностей учащихся 5-9 классов, влияет общество, семья, друзья и т.д., однако эти важные задачи успешно и эффективно реализует система образования в учебно-воспитательном процессе. Эту задачу в значительной степени можно решить путем внедрения инновационных технологий, среди которых важную роль играют интерактивные технологии, обеспечивающие взаимодействие педагога и ученика. Для личностно ориентированного подхода к обучению интерактивные технологии являются наиболее действенными. При применении интерактивных технологий создаются модели реальных жизненных ситуаций, используются проблемы, совместно решаются. Поэтому интерактивные технологии обучения больше способствуют формированию у школьников творческих умений и навыков, выработке личных ценностей, создают атмосферу сотрудничества, творческого взаимодействия в обучении, чего труднее достичь, пользуясь исключительно традиционными методами и приемами обучения.ru
dc.description.abstractThe article analyzes the process of using interactive technologies in the educational environment as a means of developing creative abilities of students. The development of creative orientations and abilities of students in grades 5-9 is influenced by society, family, friends, etc., but these important tasks are successfully and effectively implemented by the education system in the educational process. This problem can be largely solved through the introduction of innovative technologies, among which an important role is played by interactive technologies that ensure the interaction of teacher and student. For a person-centered approach to learning, interactive technologies are the most effective. During the application of interactive technologies, models of real life situations are created, problems that are solved together are used. Therefore, interactive learning technologies are most conducive to the formation of creative skills in students, the development of personal values, create an atmosphere of cooperation, creative interaction in learning, which is much harder to achieve using only traditional teaching methods and techniques.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectтрудове навчанняuk_UA
dc.subjectтворчі здібності учнівuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectінтерактивні технологіїuk_UA
dc.subjectтрудовое обучениеuk_UA
dc.subjectтворческие способности учащихсяuk_UA
dc.subjectучебный процессuk_UA
dc.subjectинтерактивные технологииuk_UA
dc.subjectlabor traininguk_UA
dc.subjectcreative abilities of studentsuk_UA
dc.subjecteducational processuk_UA
dc.subjectinteractive technologiesuk_UA
dc.titleІнтерактивні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках трудового навчанняuk_UA
dc.title.alternativeИнтерактивные технологии как средство развития творческих способностей учащихся 5-9 классов на уроках трудового обученияuk_UA
dc.title.alternativeInteractive technologies as a means of developing creative abilities students of 5-9 grades in labor training lessonsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record