Recent Submissions

 • Псевдонімія як антропонімна категорія 

  Павликівська, Наталія; Павликивская, Наталия; Pavlykivska, Natalia (2019)
  У статті йдеться про українські псевдоніми ХХ століття, зокрема про місце псевдонімів в антропонімійній системі національної мови, історію вивчення псевдонімів, функціональне навантаження, вибір номінативних форм, мотиви ...
 • УКРАЇНСЬКА МОВА МОРФОЛОГІЯ 

  Павликівська, Наталія (ТОВ фірма «Планер», 2018)
  У посібнику подано модульний курс «Українська мова. Морфологія», який структуровано в два змістові модулі, кожен із яких містить теоретичну частину (плани лекцій, тлумачення опорних понять), практичну частину (питання для ...
 • «ПОЗИВНІ» ЯК АНТРОПОНІМИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ 

  Павликівська, Наталія (2019)
  У статті йдеться про антропоніми вторинної номінації, зокрема про прізвиська і псевдоніми. Як окремий різновид псевдонімів розглядаються «позивні», якими наразі послуговуються учасники збройного російсько-українського ...
 • ОСНОВНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ МІКРОГІДРОНІМІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Павликівська, Наталія (2019)
  У статті йдеться про відонімні мікрогідроніми Вінницької області, які окреслюють у семантичному плані відантропонімні, відойконімні, відгідронімні похідні та похідні від інших топонімів. У цьому форматі йдеться про такі ...
 • Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Vinnytsia state pedagogical university named after Mykhialo Kotsybinskyi; Винницкий государственный педагогический университет (ТОВ «Твори», 2019)
  Зміст збірника склали матеріали наукової конференції «Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму:», яка відбулася 18-19 жовтня 2018 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла ...
 • Мала проза Романа Іваничука в інтер’єрі шістдесятництва 

  Поляруш, Н. С.; Колядич, Ю.В.; Поляруш, Н. С.; Колядич, Ю.В.; Polarush, N.S.; Kolyadich, Yu.V. (Одеса, 2019)
  Статтю присвячено аналізу новелістичній творчості Р. Іваничука у літературному контексті шістдесятництва, яке стало важливим етапом у творчій біографії митця
 • Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі [Текст]: До 125-ї річниці від дня народження письменниці: Збірник наукових праць 

  Вінницький державний педагогічний університет; Винницкий государственный педагогический университет; Vinnytsia State Pedagogical University (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
  Зміст збірника склали матеріали наукової конференції «Проза Галини Журби в ідейно-естетичному контексті міжвоєнної доби: До 125-ї річниці від дня народження письменниці», яка відбулася 11–12 квітня 2013 р. ...
 • Методичний пошук учителя-словесника 

  Unknown author (2012)
  Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
 • Методичний пошук учителя-словесника 

  Unknown author (2017)
  Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
 • Методичний пошук учителя-словесника 

  Unknown author (2016)
  Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
 • Методичний пошук учителя-словесника 

  Unknown author (2011)
  Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
 • Методичний пошук учителя-словесника 

  Unknown author (2010)
  У збірнику вміщено статті з актуальних питань сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання української та зарубіжної літератури й передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів Вінниччини. Видання ...
 • Методичний пошук учителя-словесника 

  Unknown author (2009)
  В сборнике помещены статьи по актуальным вопросам современной лингводидактики, методики обучения украинской и зарубежной литературы и передового педагогического опыта учителей-новаторов. Издание адресовано студентам, ...
 • Риторика. Модульний курс 

  Прокопчук, Л.; Prokopchuk, L. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
  Навчальний посібник побудований відповідно до сучасних концепцій викладання навчальних дисциплін у вищій школі. Він входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Риторика». У ньому відповідно до двох виокремлених ...
 • Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах: монографія 

  Іваницька, Ніна; Иваницкая, Нина; Ivanytska, Nina (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
  У монографії розглянуті повнозначні слова (словоназви денотатів) української мови в аспекті сучасних підходів до категорійної визначеності поняття «повнозначність». У проекції на міжрівневу категорію «автосемантизм ...
 • Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні 

  Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
  У статті йдеться про місце мікрогідронімів у гідронімній системі окремої історично-географічної території, зокрема Вінниччини. Сфера поширення мікрогідронімів дуже вузька, має локальний характер, оскільки вони функціонують ...
 • Українська громадсько-політична псевдонімія ХХ(1929-1959рр.)-поч. ХХІ століть 

  Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017)
  У статті представлено українську громадсько-політичну псевдонімію ХХ-ХХІ століть, зокрема учасників національно-визвольних змагань ОУН-УПА (1929-1959 рр.) та учасників антитерористичної операції (АТО) на Сході нашої країни. ...
 • Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко 

  Павлушенко, Ольга; Pavlushenko, O. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
  У статті проаналізовано вербальне втілення концепту час у художній картині світу, створеній українською поетесою Ліною Костенко. Виявлено індивідуально-авторські концептуальні аспекти, що стали результатом сприйняття окремою ...
 • Неофіційний антропонімікон роману Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр» 

  Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Хмельницький : ХмДЦНП, 2016)
  У статті йдеться про громадсько-політичну псевдонімію, зокрема героїв документального роману Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр». З′ясовано особливості, умови, мету, способи надання та використання псевдонімів. Установлено ...
 • Пропріативи у романі Михайла Стельмаха «Чотири броди» 

  Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017)
  У статті йдеться про онімний простір роману Михайла Стельмаха «Чотири броди», який представлений різними ономастемами. Детально проаналізовано найбільш функціональні поля – антропонімікон і топонімікон.

View more