Now showing items 21-34 of 34

  • Застосування інтернет-ресурсу «Matific» на уроках математики в 5-6 класах 

   Зуліна, Дар’я; Зулина, Д.; Zulina, D.; Городюк, Наталія; Городюк, Н.; Horodiuk, N. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Стаття присвячена використанню інтернет-ресурсу «Matific» на уроках математики в 5-6 класах. Описано даний інтернет-ресурс, його переваги та можливі складнощі під час роботи з ним. Надано рекомендації вчителям по застосуванню ...
  • Формування в учнів прийомів математичного моделювання в процесі навчання розв’язуванню сюжетних задач із параметрами 

   Чорна, Іванна; Чорна, И.; Chorna, I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В статті розглянуто методику навчання учнів розв’язуванню сюжетних задач з параметрами за допомогою методів математичного моделювання.
  • Текстовий редактор з позицій об’єктної парадигми 

   Яровенко, Анатолій; Яровенко, А.; Yarovenko, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В статті пропонується до розгляду авторська методика навчання розділу інформатики «Текстові редактори» на базі об’єктної парадигми. Об’єктно-зорієнтований підхід до вивчення текстових редакторів полягає в тому, що текстовий ...
  • Розвиток критичного мислення на уроках математики 

   Вітряк, Емілія; Витряк, Э.; Vitriak, E.; Михайленко, Любов; Михайленко, Л.; Mykhailenko, L. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті з’ясовується зміст і обсяг поняття критичне мислення на основі порівняльного аналізу різних авторських підходів, узагальнення й систематизації при опрацьовуванні психолого-педагогічної, методичної літератури. ...
  • Формування навчальної мотивації учнів основної школи до вивчення фізики на основі реалізації міжпредметних зв’язків 

   Аллахвердієв, Олександр; Allakhverdiiev, Oleksandr; Дзьобко, Яна; Dzobko, Ya.; Сільвейстр, Анатолій; Silveistr, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті проаналізовано та теоретично обґрунтовано поняття навчальної мотивації до вивчення фізики на основі реалізації міжпредметних зв’язків учнів основної школи. З’ясовано та виділено найзагальніші закономірності, які ...
  • Використання PHET-симуляцій в освітньому процесі з фізики 

   Делікатна, Діана; Delikatna, D.; Мисліцька, Наталія; Myslitska, N. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Використання PHET-симуляцій є актуальним, тому що будь-яка навчальна діяльність учня неможлива без його пізнавальної активності та внутрішньої мотивації. Вдосконалення способів самостійної роботи полягає в підвищенні якості ...
  • Дослідження залежності інтенсивності γ-випромінювання кобальту CО-60 від відстані до детектора 

   Данилевич, Аліна; Danylevych, A.; Ковтун, Анастасія; Kovtun, A.; Моклюк, Микола; Mokliuk, M. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   . У статті описано результати експериментального дослідження залежності інтенсивності γ-випромінювання CО-60 від відстані до детектора.
  • Дослідження ефективності використання фрактальної інтерполяції для заповнення пропусків у масивах даних 

   Панасенко, Олексій; Panasenko, O.; Ткаченко, С.; Tkachenko, S. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто проблему відновлення неповних даних, охарактеризовано метод фрактальної інтерполяції, як один із способів заповнення пропусків у масивах даних, запропоновано метод підбору найоптимальнішої фрактальної ...
  • Переваги і недоліки тестування як способу перевірки математичної компетентності учнів 

   Штурба, Євгенія; Штурба, Е; Shturba, Ye.; Кульчицька, Олена; Kulchytska, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті проаналізовано, чи може бути тестування способом перевірки математичної компетентності. Розглянуто переваги тестування та можливості усунення недоліків.
  • Педагогічні умови і організація проведення учнями домашнього фізичного експерименту 

   Бабяк, Віта; Babiak, V.; Моклюк, Микола; Mokliuk, Mykola (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто педагогічні умови проведення учнями домашнього фізичного експерименту. Описано основні вимоги до організації вчителем проведення домашнього фізичного експерименту.
  • Дефекти упаковки і субструктурне зміцнення конструкційних матеріалів 

   Білюк, Анатолій; Biliuk, A.; Білюк, Анатолій; Biliuk, A.; Нестерук, Сергій; Nesteruk, Serhii; Винник, Ірина; Vynnyk, I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В роботі представлені результати досліджень впливу дефектів упаковки на механізм полігонізації в конструкційних матеріалах.
  • Компактні множини гіперкомплексних чисел 

   Процюк, Аліна; Protsiuk, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У роботі означено компактну множину гіперкомплексних чисел. Мета цієї роботи - дослідити умови компактності множини гіперкомплексних чисел.
  • Смарт-освіта: досвід, реалії, перспективи 

   Бойчук, В. М.; Бойчук, В.; Boichuk, V. M; Бойчук, О. Ю.; Бойчук, О. Ю.; Boichuk, O. Yu.; Гуревич, Р.С.; Гуревич, Р.С.; Hurevych, R. S.; Коношевський, Л.Л.; Коношевский, Л. Л.; Konoshevskyi, L. L; Кадемія, М.Ю.; Кадемия, М.Ю.; Kademiia, M.Iu.; Савчук, І.В.; Савчук, И.В.; Savchuk, I.V.; Кізім, С. С.; Кизим, С. С.; Kizim, S. S.; Кобися, А. П.; Кобыся, А. П.; Kobysia, A. P.; Кобися, В. М.; Кобыся, В. М.; Kobysia, V. M.; Люльчак, С. Ю.; Люльчак, С. Ю.; Liulchak, S. Yu.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S.; Назарчук, О. А.; Назарчук, О. А.; Nazarchuk, O. A.; Шахіна, І. Ю.; Шахина, И. Ю.; Shakhina, I. Yu.; Шевченко, Л. С.; Шевченко, Л. С.; Shevchenko, L. S.; Уманець, В. О.; Уманец, В. А.; Umanets, V. O.; Медведєв, Р. П.; Медведев, Р. П.; Medvediev, R. P.; Сікорака, Л. А.; Сикорака, Л. А.; Sikoraka, L. A. (Вінниця, 2019)
   У монографії розглянуто концептуальні засади розвитку смарт-освіти. На основі аналізу передового світового досвіду, досліджено проблеми та перспективи впровадження смарт-освіти в освітній процес ЗВО. Рекомендовано для ...
  • Інтерактивний комплекс та хмарні сервіси у початковій освіті : монографія 

   Копняк, Н. Б; Kopniak, N. B. (Вінниця: ТОВ «Твори», 2020)
   Монографія присвячена проблемам використання інтерактивного мультимедійного комплексу та хмарних сервісів навчального призначення у початковій освіті, що є актуальним у світлі останніх тенденцій розвитку ...