Now showing items 1-20 of 34

  • Автоматизація процесу підготовки онлайн-олімпіад з програмування на різних платформах 

   Клочко, Оксана; Klochko, O.; Руденко, Сергій; Rudenko, S. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Стаття присвячена дослідженням в області сучасних проблем у викладанні інформатики, а саме автоматизації процесу добору задач на різних on-line платформах з метою проведення олімпіад та тренувальних турнірів.
  • Автоматизоване робоче місце завідувача кабінету інформатики 

   Сорока, Антон; Soroka, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто проблему створення автоматизованого робочого місця завідувача шкільного кабінету інформатики. Виконано аналіз предметної області, ідентифіковано виробничі функції , задачі, об’єкти та їх властивості. ...
  • Аналіз понятійного апарату систем підтримки прийняття рішень 

   Коріненко, Богдан; Кориненко, Б.; Korinenko, Б. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглядаються основні цілі, структура, властивості та тлумачення систем підтримки прийняття рішень. Розглянуто класифікацію видів рішень, які приймаються в системі управління, залежно від умов, кількості розглянутих ...
  • Використання PHET-симуляцій в освітньому процесі з фізики 

   Делікатна, Діана; Delikatna, D.; Мисліцька, Наталія; Myslitska, N. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Використання PHET-симуляцій є актуальним, тому що будь-яка навчальна діяльність учня неможлива без його пізнавальної активності та внутрішньої мотивації. Вдосконалення способів самостійної роботи полягає в підвищенні якості ...
  • Географічні меридіани та паралелі в математиці 

   Зуліна, Дар’я; Zulina, D.; Тютюн, Любов; Tiutiun, L. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У даній статті запропонований фрагмент уроку з геометрії для 9-го класу типу узагальнення та систематизації знань. Це інтегрований урок з географії і геометрії, що містить прикладні задачі. За допомогою наведених задач ...
  • Границя функцій, визначених на матричній алгебрі M3ch 

   Руда, Віта; Ruda, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглядається питання існування і властивостей границі функцій, визначених матричній алгебрі M3ch
  • Дефекти упаковки і субструктурне зміцнення конструкційних матеріалів 

   Білюк, Анатолій; Biliuk, A.; Білюк, Анатолій; Biliuk, A.; Нестерук, Сергій; Nesteruk, Serhii; Винник, Ірина; Vynnyk, I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В роботі представлені результати досліджень впливу дефектів упаковки на механізм полігонізації в конструкційних матеріалах.
  • До питання формування технологічної компетентності учнів у процесі вивчення тіл обертання 

   Піскова, Владіслава; Пискова, В.; Piskova, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто суть понять «математична компетентність», «технологічна компетентність», проаналізовано праці науковців щодо поняття технологічної компетентності як складової компоненти математичної компетентності. ...
  • Дослідження ефективності використання фрактальної інтерполяції для заповнення пропусків у масивах даних 

   Панасенко, Олексій; Panasenko, O.; Ткаченко, С.; Tkachenko, S. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто проблему відновлення неповних даних, охарактеризовано метод фрактальної інтерполяції, як один із способів заповнення пропусків у масивах даних, запропоновано метод підбору найоптимальнішої фрактальної ...
  • Дослідження залежності інтенсивності γ-випромінювання кобальту CО-60 від відстані до детектора 

   Данилевич, Аліна; Danylevych, A.; Ковтун, Анастасія; Kovtun, A.; Моклюк, Микола; Mokliuk, M. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   . У статті описано результати експериментального дослідження залежності інтенсивності γ-випромінювання CО-60 від відстані до детектора.
  • Застосування веб-квестів у процесі вивчення логарифмів 

   Святецька, Наталія; Святецкая, Н.; Sviatetska, N.; Пшеничний, Вадим; Пшеничный, В.; Pshenychnyi, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті проаналізовано технологію веб-квестів та способи її застосування у навчальному процесі. Представлено розробку веб-квесту «Привіт, я логарифм» для учнів 11-го класу, метою якого є закріплення та удосконалення умінь ...
  • Застосування інтернет-ресурсу «Matific» на уроках математики в 5-6 класах 

   Зуліна, Дар’я; Зулина, Д.; Zulina, D.; Городюк, Наталія; Городюк, Н.; Horodiuk, N. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   Стаття присвячена використанню інтернет-ресурсу «Matific» на уроках математики в 5-6 класах. Описано даний інтернет-ресурс, його переваги та можливі складнощі під час роботи з ним. Надано рекомендації вчителям по застосуванню ...
  • Компактні множини гіперкомплексних чисел 

   Процюк, Аліна; Protsiuk, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У роботі означено компактну множину гіперкомплексних чисел. Мета цієї роботи - дослідити умови компактності множини гіперкомплексних чисел.
  • Комп’ютерні дидактичні ігри в професійній діяльності вчителя інформатики 

   Смірнова, Анастасія; Смирнова, А.; Smirnova, A.; Клочко, Оксана; Klochko, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В роботі розкривається та досліджується готовність вчителів інформатики до розробки та використання в освітньому процесі комп’ютерних дидактичних ігор.
  • Математичне моделювання механізмів стимулювання діяльності підприємств по зниженню техногенного та природного ризику 

   Хомяковський, Юрій; Хомяковский, Ю.; Khomiakovskyi, Yu. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В роботі схарактеризовано та побудовано модель економічних механізмів управління рівнем ризику, що спрямовуються на вдосконалення технології, на попередження виникнення нештатних ситуацій, зміцнення виробничої і технологічної ...
  • Операція ділення в матричній алгебрі М4 

   Ігнатко, Віта; hnatko, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглядається алгебра скінченного рангу 4. Матричну алгебру М 4 наділено операцією ділення. Це вдалося зробити через обернену і узагальнено обернену матриці.
  • Педагогічні умови і організація проведення учнями домашнього фізичного експерименту 

   Бабяк, Віта; Babiak, V.; Моклюк, Микола; Mokliuk, Mykola (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглянуто педагогічні умови проведення учнями домашнього фізичного експерименту. Описано основні вимоги до організації вчителем проведення домашнього фізичного експерименту.
  • Переваги і недоліки тестування як способу перевірки математичної компетентності учнів 

   Штурба, Євгенія; Штурба, Е; Shturba, Ye.; Кульчицька, Олена; Kulchytska, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті проаналізовано, чи може бути тестування способом перевірки математичної компетентності. Розглянуто переваги тестування та можливості усунення недоліків.
  • Прикладна задача на уроці математики в 10-11 класах 

   Олтаржевська, Інна; Oltarzhevska, I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У даній статті на прикладі методу математичного моделювання розкрита сутність поняття «прикладна задача». Наведені основні вимоги до прикладних задач. Проілюстровано на прикладі задачі економічного змісту три етапи моделювання.
  • Розвиток критичного мислення на уроках математики 

   Вітряк, Емілія; Витряк, Э.; Vitriak, E.; Михайленко, Любов; Михайленко, Л.; Mykhailenko, L. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті з’ясовується зміст і обсяг поняття критичне мислення на основі порівняльного аналізу різних авторських підходів, узагальнення й систематизації при опрацьовуванні психолого-педагогічної, методичної літератури. ...