Recent Submissions

 • Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : методичні рекомендації 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
  Методичні рекомендації містять матеріали щодо формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки в медичному коледжі. Зміст методичних рекомендацій зорієнтований на формування у майбутніх ...
 • Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя 

  Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бурлака, Н. І.; Бурлака, Н. И.; Burlaka, N. I.; Васаженко, Н. О.; Vasazhenko, N. O.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Дембіцька, С. В.; Дембицкая, С. В.; Dembitska, S. V.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Донець, В. Г.; Донец, В. Г.; Donets, V. H.; Загородній, С. П.; Загородний, С. П.; Zahorodnii, S. P.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кобилянська, І. М.; Кобылянская, И. М.; Kobylianska, I. M.; Кобилянський, О. В.; Кобылянский, О. В.; Kobylianskyi, O. V.; Мигун, П. П.; Myhun, P. P.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Пінаєв, Б. О.; Пинаев, Б. О.; Pinaiev, B. O.; Пінаєва, О. Ю.; Пинаева, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Погріщук, О. Б.; Погрищук, О. Б.; Pohrishchuk, O. B.; Стемпень, Ян; Stempen, Yan; Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Stoliarenko, O. V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, В. В.; Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У монографії розкриваються різні аспекти педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів педагогічних закладів вищої освіти: філософські основи особистісно-професійного становлення майбутніх учителів, ...
 • Психолого-педагогічний супровід становлення майбутніх учителів як суб’єктів педагогічного спілкування 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 1999)
  У статті представлено методику психолого-педагогічного супроводу становлення майбутніх учителів як суб’єктів педагогічного спілкування та проаналізовано результати її експериментальної апробації. Методика ґрунтується на ...
 • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 28-29 листопада 2019 р.) 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику подано матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя», яка відбулася 28-29 листопада 2019 р. у Вінницькому державному педагогічному ...
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 59 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Основи професійної етики медичних працівників: навчально-методичний посібник 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні морально-етичні проблеми, що виникають у сфері сучасної медичної науки і охорони здоров'я, представлений матеріал, що стосується історії виникнення і розвитку ...
 • Освіта в міждисциплінарному вимірі: Матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Вінниця, 5-6 листопада 2019 р.). Том 2 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Освіта в міждисциплінарному вимірі».
 • Освіта в міждисциплінарному вимірі: Матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Вінниця, 5-6 листопада 2019 р.). Том 1 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Освіта в міждисциплінарному вимірі».
 • Основи педагогічної майстерності : практикум 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Волошина О.В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У посібнику стисло викладено зміст курсу «Основи педагогічної майстерності» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки. Теоретичний матеріал і практичні завдання посібника ...
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 58 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Використання навчального діалогу в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті на основі емпіричного дослідження визначено методи і форми навчального діалогу, які найчастіше використовуються викладачами в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів, а також з’ясовано ставлення студентів ...
 • Authority of educator: essence, structure, forming stages 

  Haluziak, Vasyl; Галузяк, Василь; Kholkovska, Iryna; Холковська, Ірина (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019)
  In the article on the basis of analysis of the different approaches to the understanding of essence of pedagogical authority, the structure, types, principles and stages of forming of authority of a class teacher as an ...
 • Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е.В.; Gromov, I. V. (Харків : НТУ «ХПІ», 2019)
  Розглянуті сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства та ви¬ховання лідерів. З'ясовано, що у сучасній зарубіжній організаційній психології все більшої популярності набувають прогресивні моделі лідерства, які приходять ...
 • Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019)
  У статті професійна етика медичних працівників охарактеризована як єдність трьох процесів:обміну інформацією, пізнання людьми один одного, формування і розвитку міжособистісних відносин. Зазначено, що професійна етика у ...
 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 10 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
 • Компоненти творчого стилю педагогічної діяльності 

  Панадій, О.; Панадий, О.; Panadii, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Структура творчого стилю педагогічної діяльності розглядається як єдність необхідних знань і умінь, специфічних професійних, соціально-психологічних, креативних й особистісних якостей вчителя, що визначають його здатність ...
 • Теоретичні підходи до розуміння соціальної компетентності 

  Московчук, О.; Moskovchuk, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті аналізуються різні підходи до розуміння сутності соціальної компетентності особистості. З’ясовуються можливості формування соціальної компетентності на різних етапах онтогенезу.
 • Діяльнісний підхід до розуміння дискурсивної компетентності 

  Мікаєлян, В.; Микаелян, В.; Mikaielian, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Дискурсивна компетентність визначається як творча здібність людини використовувати наявний запас мовленнєвих засобів, що передбачає певний обсяг знань і готовність до їх використання.
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 57 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 9 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У збірнику представлено матеріали наукової конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми навчально-виховного процесу і шляхи їх вирішення».

View more