Show simple item record

dc.contributor.authorРогульська, Оксана Олександрівна
dc.contributor.authorРогульская, О. О.
dc.contributor.authorRogul’s’ka, O. O.
dc.date.accessioned2017-06-14T11:22:03Z
dc.date.available2017-06-14T11:22:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationРогульська Оксана Олександрівна. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій: автореф. та дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / О. О. Рогульська ; Вінницький державний пед. ун-т. ім. М. Коцюбинського. – Захищена 16.03.2010. – Вінниця, 2010. – 21 с., 220 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/730
dc.descriptionПрофесійна освіта. Професійна компетентність. Інформаційні технології. Перекладачuk_UA
dc.description.abstractДисертація присвячена проблемі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій. З’ясовано стан проблеми формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій у педагогічній теорії і практиці й на даній основі виявлено суть, структуру та зміст професійної компетентності майбутніх перекладачів. Розроблено та впроваджено в практику роботи вищих педагогічних навчальних закладів система формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами ІКТ, що є сукупністю взаємозв’язаних блоків, необхідних для створення організованого і цілеспрямованого процесу підготовки майбутніх перекладачів на основі ІКТ. Особливістю даної системи є модульна побудова змісту професійної підготовки, що забезпечує перехід навчальної діяльності в квазіпрофесійну, а потім у навчально-професійну діяльність, опосередковану ІКТ. Результатом реалізації вищеназваної системи оволодіння майбутніми перекладачами певним рівнем сформованості професійної компетентності, що включає лінгвістичну, соціокультурну, психологічну і інформаційну компетенції.uk_UA
dc.description.abstractДиссертация посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности будущих переводчиков средствами современных информационных технологий. Проанализировано состояние проблемы формирования профессиональной компетентности будущих переводчиков средствами современных информационных технологий, в педагогической теории и практике и на данной основе выявлено сущность, структуру и содержание профессиональной компетентности будущих переводчиков. Разработано и введено в практику работы высших педагогических учебных заведений система формирования профессиональной компетентности будущих переводчиков средствами ИКТ, что является совокупностью взаимосвязанных блоков, необходимых для создания организованного и целенаправленного процесса подготовки будущих переводчиков на основе ИКТ. Особенностью данной системы есть модульное построение содержания профессиональной подготовки, которая обеспечивает переход учебной деятельности в квазипрофессиональную, а потом в наставительно-профессиональную деятельность, опосредствованную ИКТ. Результатом реализации вышеназванной системы становится овладение будущими переводчиками определенным уровнем сформированности профессиональной компетентности, которая включает лингвистическую, социокультурную, психологическую и информационную компетенции.
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectпрофесійна компетентність перекладачаuk_UA
dc.subjectсучасні інформаційні технологіїuk_UA
dc.subjectактивні методи навчанняuk_UA
dc.subjectлінгвістична компетенціяuk_UA
dc.subjectсоціокультурна компетенціяuk_UA
dc.subjectпсихологічна компетенціяuk_UA
dc.subjectінформаційна компетенціяuk_UA
dc.subjectпрофессиональная компетентностьuk_UA
dc.subjectсовременные информационные технологииuk_UA
dc.subjectлингвистическая компетенцияuk_UA
dc.subjectсоциокультурная компетенцияuk_UA
dc.subjectпсихологическая компетенцияuk_UA
dc.subjectинформационная компетенцияuk_UA
dc.subjectprofessional competence of future translatorsuk_UA
dc.subjectmodern information technologiesuk_UA
dc.subjectlinguistic competenceuk_UA
dc.subjectsociocultural competenceuk_UA
dc.subjectpsychological competenceuk_UA
dc.subjectinformation competenceuk_UA
dc.titleПедагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологійuk_UA
dc.title.alternativeПедагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих переводчиков средствами современных информационных технологийuk_UA
dc.title.alternativePedagogical Conditions of Forming the Professional Competence of Future Translators by Means of Modern Information Technologiesuk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record