Show simple item record

dc.contributor.authorКозак, Тетяна Сергіївна
dc.contributor.authorКозак, Т. С.
dc.contributor.authorKozak, T. S.
dc.date.accessioned2017-06-13T08:57:43Z
dc.date.available2017-06-13T08:57:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationКозак Тетяна Сергіївна. Дипломне проектування як засіб формування готовності майбутніх дизайнерів до професійної діяльності: автореф. та дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Т. С. Козак ; Вінницький державний пед. ун- т імені михайла Коцюбинського, [Львівський науково- практичний центр професійно- технічної освіти АПН України]. – Захищена 26.05.2010. - Вінниця, 2010. - 20 с., 305 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/723
dc.descriptionПрофесіональна освіта. Дизайнер. Професіональна діяльність. Дипломне проектуванняuk_UA
dc.description.abstractУ дисертації теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування готов¬ності до професійної діяльності майбутніх дизайнерів у процесі диплом-ного проектування: виділення та розроблення компонентів готовності до професійної діяльності майбутнього дизайнера на основі компетентнісного підходу; виокремлення складових дипломного проектування майбутніх дизайнерів на основі інтегративного підходу та їхньої інтеграції; забезпечено взаємодію компонентів професійної готовності та складових дипломного проектування з урахуванням впливу на результативність дипломного проектування суб’єктивних чинників. Виділено ком¬по¬нен¬ти готовності майбутнього дизайнера до професійної діяльності: мотиваційний, цільовий, змістовий, діяль¬нісний, аксіологічний, організаційний, креативний і резуль¬та¬тив¬ний. Системо¬твір¬ним чинником їхнього об’єднання обрано компетентнісний підхід. Зорієнтованість на компоненти готовності майбутнього дизайнера до професійної діяльності є основою для струк¬ту¬ру¬вання процесу дипломного проектування і виділення від-по¬відних складових дипломного проектуван¬ня. У процесі дипломного проектування моделюється реальна професійна діяльність шляхом попарної взаємодії компонентів готовності до професійної діяльності та відповідних складових дипломного проектування. У дослідженні розроблено критерії сформованості компонентів готовності до професійної діяльності майбутнього дизайнера та конкретизовано рівні готовності до професійної діяльності майбутніх дизайнерів під час дипломного проектування. Розроблено спеціальний курс “Основи наукових досліджень у дизайні”, міні-курси з тематики дипломного проектування.uk_UA
dc.description.abstractВ диссертации теоретически обосновани педагогические условия формирования готовности к профессиональной деятельности будущих дизайнеров в процессе диплом¬ного проектирования: выделены и разработаны компоненты готовности к профессиональной деятельности будущего дизайнера на основе компетентностного подхода; выделены составляющие дипломного проектирования будущих дизайнеров на основе интегративного подхода и их интеграции; обеспечение взаимодействия компонентов профессиональной готовности и составляющих дипломного проектирования с учетом влияния на результативность дипломного проектирования субъективных факторов. Выделены ком¬по¬нен¬ты готовности будущего дизайнера к профессиональной деятельности: мотивационный, целевой, смысловой, деятельностный, аксиологический, организационный, креативный и резуль¬та-тив¬ный. Системо¬образующим фактором их объединения избран компетентностный подход. Ориентация на компоненты готовности будущего дизайнера к профессиональной деятельности является основой для структурования процесса дипломного проектирования и выделения соответствующих составляющих дипломного проектирования: мотивационной, целевой, смысловой, деятельностной, аксиологической, организационной, креативной и результативной. Процесс интеграции составляющих дипломного проектирования обеспечивается рядом последовательных этапов. В диссертации уточнены функции дипломного проектирования в профессиональной подготовке будущих дизайнеров. Модель дипломного проектирования как процесса формирования готовности будущих дизайнеров к профессиональной деятельности построена на базовых положениях, которые легли в основу ее разработки и внедрения и дают возможность определить оптимальный вклад каждой составляющей дипломного проектирования в сформированность соответствующего компонента готовности к профессиональной деятельности, и направлен на повышение роли реального вклада каждой составляющей дипломного проектирования в соответствующий компонент готовности к профессиональной деятельности. В процессе дипломного проектирования моделируется реальная профессиональная деятельность путем попарного взаимодействия компонентов готовности к профессиональной деятельности и соответствующим составляющим дипломного проектирования. Методика формирования готовности к дипломному проектированию определяется спецификой специальности, научными и отраслевыми традициями и т.п. Основные этапы методики формирования готовности будущих дизайнеров к профессиональной деятельности в процессе дипломного проектирования, которая базируется на теоретически обоснованных педагогических условиях, коррелируют с традиционно определенными этапами дипломного проектирования, однако расширяют их, уточняют и акцентируют профессиональную значимость. В исследовании разработаны критерии сформированности компонентов готовности к профессиональной деятельности будущего дизайнера и, в соответствии с этими критериями, конкретизированы уровни готовности к профессиональной деятельности будущих дизайнеров во время дипломного проектирования. Доказано, что студентам на этапе выполнения дипломного проекта необходимы общие и специальные курсы относительно научно-исследовательской деятельности и дипломного проектирования. С этой целью разработан специальный курс “Основы научных исследований в дизайне”, мини-курсы по тематике дипломного проектирования. Специальный курс “Основы научных исследований в дизайне” содержит учебный материал, который учитывает специфику научно-исследовательской деятельности в дизайне. Разработана учебная программа, специальные курсы и мини-курсы за тематикой дипломного проектирования в образовании дизайна, методические пособия и рекомендации для студентов, руководителей и субъектов, диплом¬ного проектирования, которые создали научную и учебно-методическую основу для проведения формировочного эксперимента. Результаты исследования могут быть использованы Инстетутом инновационных технологий и содержанием образования Министерства образования и науки Украины и Союзом дизайнеров Украины с целью развития образования дизайна; высшими учебными заведениями, которые готовят дизайнеров, для дидактичного обоснования ведущей роли дипломного проектирования в процессе профессиональной подготовки; педаго¬гичними работниками в разработке учебно-методического обеспечения дипломного проектирования в образовании дизайна.
dc.description.abstractPedagogical conditions of readiness for professional activity of future designers in the process of diploma projecting are theoretically grounded in the dissertation: are picked out and elaborated components of readiness for professional activity of future designer on the basis of competence approach; are picked out constituents of diploma projecting on the basis of integrative approach and integration; are provided integration of components of professional skills and constituents of diploma projecting taking into account subjective factor on effectiveness of diploma projecting. Are pointed out components of professionalism of future designer: motivational, purposeful, sementic, activational, axiological, organizational, creative and effective. They are selected on the basis of competence approach. An orientation on the components of readiness of future designer for professional activity is the basis for structuring the process of diploma projecting. In the process of diploma projecting the real professional activity is designed by pairing the components of readiness for professional activity and the proper constituents of the diploma projecting. In the research the criterions for formation of components of readiness for professional activity are developed and in accordance with these criterions, the levels of readiness are specified special course “Basis of Scientific Researches in Design”, the mini-course on diploma projecting are developed.
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectдипломне проектуванняuk_UA
dc.subjectдизайнuk_UA
dc.subjectмайбутні дизайнериuk_UA
dc.subjectвищі навчальні закладиuk_UA
dc.subjectготовність до професійної діяльностіuk_UA
dc.subjectдипломное проектированиеuk_UA
dc.subjectбудущие дизайнерыuk_UA
dc.subjectвысшие учебные заведенияuk_UA
dc.subjectготовность к профессиональной деятельностиuk_UA
dc.subjectthe diploma projectinguk_UA
dc.subjectdesignuk_UA
dc.subjectfuture designersuk_UA
dc.subjecthigher educational establishmentsuk_UA
dc.subjectthe readiness by professional activityuk_UA
dc.titleДипломне проектування як засіб формування готовності майбутніх дизайнерів до професійної діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeДипломное проектирование как средство формирования готовности будущих дизайнеров к профессиональной деятельностиuk_UA
dc.title.alternativeThe Diploma Projecting as a Means of Training Future Designers for Professional Activityuk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record