Show simple item record

dc.contributor.authorБойчук, В. М.
dc.contributor.authorУманець, В. О.
dc.contributor.authorБойчук, О. Ю.
dc.contributor.authorBoychuk, W. M.
dc.contributor.authorUmanets, V. O.
dc.contributor.authorBoychuk, O. Yu.
dc.date.accessioned2021-02-07T19:10:34Z
dc.date.available2021-02-07T19:10:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationБойчук В. М. Інноваційні технології підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у закладі професійної (професійно-технічної) освіти / В. М. Бойчук, В. О. Уманець, О. Ю. Бойчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. - Вінниця : Друк плюс, 2020. - Вип. 57. - C. 140-146.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 377.3: [316.47:005.336.2]
dc.identifier.otherDOI: 10.31652/2412-1142-2020-57-140-146
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7062
dc.descriptionВища освіта. Інноваційні технології.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розкрито зміст понять «технологія», «педагогічна технологія», «інновація», «інноваційне навчання»; проаналізовано сучасні інноваційні педагогічні технології підготовки кваліфікованих робітників у закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери послуг. Розглянуто питання організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в реаліях інноваційного підходу та впровадження сучасних систем дистанційного навчання, потреба в яких суттєво зросла через світову пандемію та значні обмеження для здобувачів освіти. Нині розроблено значну кількість технологій навчання, використання традиційних і впровадження нових (інноваційних) технологій навчання протікає стихійно. Це спонукає науковців та практиків до теоретичного та практичного узагальнення, аналізу, класифікації та вибору серед них оптимальних. Особливістю сучасних інноваційних процесів у професійній (професійно-технічній) освіті є їх технологізація – неухильне дотримання змісту й послідовності етапів упровадження нововведень У цьому контексті доцільними для використання вважаємо такі інноваційні технології: електронне навчання (e-learning), мобільне навчання (m-learning), «перевернуте» навчання (flipped learning), змішане навчання (blended-learning) - що використовуватимуся в поєднанні з інтерактивним, особистісно зорієнтованим навчанням на основі інтегрованого підходу. Впровадження таких методів та засобів надає змогу обмежити «фізичну присутність» майбутніх кваліфікованих робітників, зокрема, сфери послуг, цифровізувати освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підвищити якість надання освітніх послуг.uk_UA
dc.description.abstractThe article reveals the meaning of the concepts "technology", "pedagogical technology", "innovation", "innovative learning"; modern innovative pedagogical technologies of training skilled workers in the institution of professional (vocational and technical) education in the field of services are analyzed. The organization of the educational process in vocational (technical) education institutions in the realities of innovative approach and implementation of modern distance learning systems, the need for which has increased significantly due to the global pandemic and significant restrictions for students. Currently, a significant number of learning technologies have been developed, the use of traditional and the introduction of new (innovative) learning technologies is spontaneous. This encourages scientists and practitioners to theoretically and practically generalize, analyze, classify and select the optimal ones. A feature of modern innovation processes in vocational (vocational) education is their technology - strict compliance with the content and sequence of stages of innovation In this context, we consider appropriate to use the following innovative technologies: e-learning (e-learning), mobile learning (m-learning) , "Flipped learning", blended-learning - which will be used in combination with interactive, personality-oriented learning based on an integrated approach. The introduction of such methods and tools makes it possible to limit the "physical presence" of future skilled workers, in particular, the service sector, to digitize the educational process in vocational (technical) education, to improve the quality of educational services.en
dc.publisherВінниця : Друк плюсuk_UA
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA
dc.subjectінноваційне навчанняuk_UA
dc.subjectелектронне навчанняuk_UA
dc.subjectмобільне навчанняuk_UA
dc.subject«перевернуте» навчанняuk_UA
dc.subjectзмішане навчанняuk_UA
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA
dc.subjectinnovative traininguk_UA
dc.subjecte-learninguk_UA
dc.subjectm-learninguk_UA
dc.subjectflipped learninguk_UA
dc.subjectblended-learninguk_UA
dc.titleІнноваційні технології підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у закладі професійної (професійно-технічної) освітиuk_UA
dc.title.alternativeInnovative technologies of training future qualified workers in the field of services in the institution of professional (professional-technical)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record