Show simple item record

dc.contributor.authorБаюрко, Н. В.
dc.contributor.authorBaiurko, N. V.
dc.date.accessioned2021-02-01T11:42:53Z
dc.date.available2021-02-01T11:42:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationБаюрко, Н. В. Використання інтелектуальних карт на уроках біології та екології у старшій школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 57, 2020. С. 24-32.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 373.5.091.33:[57+502/504]
dc.identifier.otherDOI: 10.31652/2412-1142-2020-57-24-31
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/6973
dc.descriptionбіологія; екологія; методика викладанняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема використання інтелектуальнихкарт як засобу для структурування даних у візуальній формі з метою забезпечення ефективного сприйняття, глибокого осмислення і запам’ятовування учнями змісту навчального матеріалу з біології та екології у старшій школі. Теоретично обґрунтовано ефективність методу інтелект-карт для активізації асоціативного мислення, візуалізації біологічних об’єктів і процесів, їх цілісного сприйняття. Зазначено, що ментальні карти виступають альтернативою традиційному способу створення опорного конспекту для запам’ятовуванняі подальшого використання старшокласниками великих обсягів навчальноїінформації.Описано основніпринципи та етапи створення інтелект-карт.Одним з ефективних способів узагальнення і систематизації інформації є подання навчального матеріалу, який потрібно запам’ятати, у вигляді структури типу «дерево». Запропоновано шляхи ефективногоформування предметнихкомпетентностей(самостійно обирати форми та засоби пошуку та засвоєння нових знань у сфері біології та екології; відстоювати власну думку та громадянську позицію з метою збереження власного здоров’я, безпеки оточуючих, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку суспільства) учнів старшої школи.Детально зосереджено увагу на конкретних платформах, за допомогою яких можна створити інтелект-карту, а також представлено альтернативний спосіб роботи в стандартній програмі операційної системи «Windows» – «Microsoft PowerPoint». Підкреслено, що застосування інтелект-карт стане мотивацією до більш результативного навчання учнів. Інтелектуальні карти – це графічне вираження процесів багатовимірного мислення. Перевага їх використання ґрунтується заврахуванні функціональноїасиметрії головного мозку. Такий підхід створює психолого-педагогічні умови для розкриття творчості учнів, удосконаленняїхніх інтелектуальних здібностей. Автор наголошує на актуальності та необхідності застосування інтелектуальних карт у процесі професійноїпідготовки майбутніх педагогів у період реформування природничої освіти та вумовах становлення Нової української школи.uk_UA
dc.description.abstractThe article considers the problem of using intellectual-maps as the means for structuring data in a visual form in order to ensure effective perception, deep understanding and memorization by students of the content of ducational material on Biology and Ecology in high secondary school. The effectiveness of the method of intellectual-maps for the activation of associative thinking, visualization of biological objects and processes, their holistic perception is theoretically substantiated. It is noted that mental maps are an alternative to the traditional way of a reference summary for memorization and further usage by high school students of large amounts of education information. The basic principles and stages of the creating an intellectual-map are described here. One of the effective ways to generalize and systematize іnformation, that we need to memorize, is to present the learning material in the form of a “tree” type structure. The ways of effective formation on subject competences for students are offered here (e.g. choose independently the forms and means of finding are mastering new knowledge in the field of Biology and Ecology; to defend one`s own opinion and public position in order to ensure one`s own health, the safety of others, the protection of the environment and stable development of society). We focus in detail on the specific platforms with the help of which we can create some intellectual-maps, as well as an alternative way to work in the standard program of the operating system “Windows” ‒ “Microsoft Power Point”. It is emphasized that the use of these intellect-maps will be a motivation for more effective learning of students. Intellectual-map is a graphical expression of the processes of multidimensional thinking. The advantages of their usage are based on taking into account the functional asymmetry of the brain. This approach creates psychological and pedagogical conditions for the disclosure of creativity of the students, improving their intellectual abilities. The author emphasizes the relevance and necessity of the intellectual-maps in the process of professional training of future teachers in the period of reforming natural (science) education and in the conditions of formation of “the New Ukrainian School” system.en
dc.publisherВінниця : ТОВ «Друк плюс»uk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectінтелектуальна картаuk_UA
dc.subjectучні старших класівuk_UA
dc.subjectбіологіяuk_UA
dc.subjectекологіяuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologyuk_UA
dc.subjectintellectual-mapuk_UA
dc.subjecthigh secondary school studentsuk_UA
dc.subjectbiologyuk_UA
dc.subjectecologyuk_UA
dc.subjectstudying proccessuk_UA
dc.titleВикористання інтелектуальних карт на уроках біології та екології у старшій школіuk_UA
dc.title.alternativeThe using of mind map in biology and ecology lessons in secondary schooluk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record