Show simple item record

dc.contributor.authorТурлюк, В. В.
dc.contributor.authorTurliuk, V. V.
dc.date.accessioned2020-12-13T12:18:42Z
dc.date.available2020-12-13T12:18:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationТурлюк В. В. Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки: дис. ... доктора філософії : [спец.] 017 "Фізична культура і спорт"/ Вікторія Володимирівна Турлюк; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 257 с.uk_UA
dc.identifier.otherУДК:796.015.2.13:796.422.12.093.352–051–0552(043.5)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/6378
dc.descriptionОсвіта.Професійна освіта. Педагогікаuk_UA
dc.description.abstractУ дисертації вперше розроблено концепцію підбору засобів і методів спеціальної фізичної підготовленості в навчально-тренувальний процес легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. Також, розроблено модель спеціальної фізичної та технічної підготовленості легкоатлеток-бар’єристок, на основі програмування тренувального процесу бар’єристок протягом року, оптимізації фізичних навантажень і фізичного стану спортсменів. Проведений педагогічний експеримент підтвердив високий ступінь достовірності та ефективності програмування навчально-тренувального процесу на етапі спеціалізованої базової підготовки. Це дає підставу рекомендувати розроблену технологію програмування та її окремих компонентів до практичного використання в системі підготовки легкоатлетів різної кваліфікації. Мета дослідження – експериментально обґрунтувати ефективність програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої-базової підготовки. Практичне та теоретичне значення полягає в упровадженні заходів, які передбачають нові підходи до програмування й організації навчально-тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок, а саме – використанні сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій з урахуванням диференційованого підходу, застосуванні засобів, методів, спортивного тренування, різних режимів роботи. Результати дослідження впроваджено в навчально-тренувальний процес Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №1; Козятинської дитячо-юнацької спортивної школи «Колос»; до планування та організації освітнього процесу, зокрема вдосконалення навчальних дисциплін у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» («Легка атлетика з методикою викладання»), Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського («Теорія і методика викладання легкої атлетики», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Підвищення спортивної майстерності», «Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів»), що підтверджують відповідні акти впровадження. Наукова новизна отриманих результатів: - розроблено технологію підбору засобів і методів спеціальної фізичної підготовленості в навчально-тренувальний процес легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки; - розроблено та обґрунтовано технологію програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки; - виявлено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови впровадження сучасних фітнес-технологій (3D фітнес, стретчинг, йога, силовий тренінг) у навчально-тренувальний процес легкоатлеток-бар’єристок; - визначено структуру та зміст спеціальної підготовки бар’єристок на етапі спеціалізованої-базової підготовки; - обґрунтовано методичні підходи до індивідуалізації тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої-базової підготовки з урахуванням особливостей жіночого організму; - розроблено модель спеціальної фізичної та технічної підготовленості легкоатлеток-бар’єристок на основі програмування навчально-тренувального процесу; - доповнено дані оптимального розвитку спеціальної фізичної та технічної підготовки бар’єристок на етапі спеціалізованої-базової підготовки; - доповнено уявлення, щодо структури підготовки та змісту тренувального процесу із врахуванням динаміки спортивного результату; - виявлено взаємозв’язок між показниками спеціальної фізичної підготовки в різних зонах інтенсивності та обсягами фізичних навантажень; - доповнено дані про взаємозв’язок обсягів фізичного навантаження та спортивних результатів бар’єристок.. У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів, визначено особистий внесок здобувача, наведено дані щодо переліку наукових конференцій, на яких було апробовано результати дослідження, зазначено кількість публікацій автора. У першому розділі «Сучасні підходи до програмування та організації тренувального процесу в легкій атлетиці» зроблено огляд останніх теоретико-методичних досягнень щодо специфіки, умов та сучасних технологій запровадження програмування навчально-тренувального процесу у різних видах спорту. На підставі аналізу науково-методичної літератури визначено актуальність дослідження, особливостей програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки та основні проблеми в підходах програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. У другому розділі «Методи та організація дослідження» розкрито зміст і доцільність використаних методів дослідження, їх адекватність щодо об’єкту, предмету, мети та завдань роботи, наведено дані щодо організації та етапів дослідження. Використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; метод експертних оцінок; педагогічні тестування; медико-біологічні методи; психодіагностика; методи математичної статистики. У третьому розділі дисертації «Індивідуально-типологічні особливості легкоатлеток-бар’єристок» наведені дані щодо традиційної системи підготовки легкоатлеток-бар’єристок. Проведено експертну оцінку фізичних якостей та технічних здібностей легкоатлеток-бар’єристок. Проведено оцінку особливостей тілобудови, антропометричних показників та протікання оваріально-менструального циклу, функціональних можливостей бар’єристок, рівня фізичної та психологічної підготовленості. Визначено середні значення індексів Кетле та Піньє, кистево-вагового силового індексу та індексу довжини ноги, що дало змогу доповнити існуючу модель антропометричних показників легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. У четвертому розділі «Експериментальне обґрунтування програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок та його ефективності на етапі спеціалізованої базової підготовки» обґрунтовано сучасні підходи програмування тренувального процесу, алгоритм та зміст програмування, технологію програмування, ефективність впровадження технології програмування тренувального процесу бар’єристок. Розроблені та впроваджені в тренувальний процес програми мікроциклів, модельні комплекси вправ з фітнес-технологіями, модельні комплекси вправ для удосконалення технічної підготовленості, комплекси вправ загальної фізичної підготовки, розподіл тренувальних засобів за періодами підготовки, контроль навантаження підвищили ефективність тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» представлені дані, отримані у ході дослідження. У результаті проведених досліджень було визначено високий взаємозв’язок між результатом у бігу на 400 м з бар’єрами і 400 м; швидкісно-силовими показниками та спеціальної витривалості у певних режимах бігової роботи, а також фазовість розвитку спортивної форми, що виявляється в динаміці показників підготовленості бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. Матеріали представленого дослідження доповнюють і розширюють дані щодо особливостей двоциклового планування тренувального процесу бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки у межах річного циклу підготовки; щодо структури техніко-тактичної підготовки бар’єристок; щодо інтегральної оцінки змагальної діяльності бар’єристок. Отримали подальший розвиток знання щодо характеру тренувальних навантажень (обсягу, величини, інтенсивності, спрямованості тощо) та їх динаміки в макроциклі. Новими даними є: - науково обґрунтовані теоретико-методичні основи цілісного підходу до розробки програм структурних утворень тренувального процесу (тренувальних завдань і занять, логічної блок-схеми мікроциклів, програм окремих циклів) бар’єристок у межах річного макроциклу; - експериментально перевірений механізм практичної реалізації програмування тренувального процесу бар’єристок на різних етапах річного макроциклу й доведено його ефективність. Висновки підтвердили думку, що побудова тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки на основі програмування з врахуванням основ теорії періодизації спортивного тренування є ефективною.uk_UA
dc.description.abstractIn the thesis was developed the concept of selection of means and methods of special physical fitness in the training process of hurdles runners at the stage of specialized basic training for the first time. Also, was developed a model of special physical and technical preparedness of hurdles runners, based on the programming of the training process of barriers during the year, optimization of physical activity and physical condition of athletes. The conducted pedagogical experiment confirmed the high degree of reliability and efficiency of the proposed methodology for improving the training process at the stage of specialized basic training. It permits for recommending the developed methodology of programming and its separate components for practical use in the system of preparation of athletes of various qualifications. Objective of the research is experimentally substantiate the effectiveness of programming the training process of hurdles runners at the stage of specialized basic training. Practical importance is the introduction of measures that include new approaches to the programming and organization of the training process of hurdles runners, use of modern technologies taking into account the differentiated approach, application of funds, methods, sports training, different modes of work. The results of the study are involved in the planning of the training process at the city children's and youth sports school number 1 and Kozyatyn children and youth sports school "Kolos"; to the planning and organization of the educational process, in particular the improvement of educational disciplines at the Vinnitsa Humanitarian and Pedagogical College ("Track and field athletics with teaching methods") at the Higher Educational Establishment Kyiv National University of Technology and Design ("Physical Education"), Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky ("Theory and methodology of teaching athletics", "Sport and pedagogical improvement", "Improvement of sporting skills"), confirming the relevant acts of implementation. Scientific novelty of the work: - It has been developed the technology of selection of means and methods of special physical training in the educational and training process of barrier athletes at the stage of specialized basic training; - the technology of programming the training process of hurdles runners at the stage of specialized basic training was developed and substantiated; - identified, theoretically substantiated and experimentally tested pedagogical conditions for the introduction of modern fitness technologies (3D fitness, stretching, yoga, strength training) in the training process of hurdles runners; - the structure and content of special training of barriers at the stage of specialized-basic training are determined; - methodical approaches are substantiated to individualization of the training process of barrier athletes at the stage of specialized basic training taking into account the peculiarities of the female body; - a model of special physical and technical training of hurdles runners based on the programming of the training process has been developed; - supplemented the idea of the structure of training and the content of the training process, taking into account the dynamics of sports results; - was detected the relationship between the indicators of special physical training in different zones of intensity and the amount of physical activity; - the data on the relationship between physical activity and sports results of the barriers have been supplemented. the data on the optimal development of special physical and technical training of barriers at the stage of specialized-basic training have been supplemented; The introduction substantiates the relevance of the work, formulates the purpose, task, object, subject of the research, reveals the scientific novelty and the practical significance of the results, determines the personal contribution of the applicant, provides data on the list of scientific conferences, on which the results of the research were tested, the number of publications of the author. In the first chapter "Modern approaches to programming and organization of the training process in athletics", was made an overview of the latest theoretical and methodological achievements regarding the specifics, conditions and modern technologies of introducing the training process in various sports. On the basis of the analysis of scientific and methodological literature was determined, the relevance of the study training of hurdles runners in the training process at the stage of specialized basic training and the main problems in training construction approaches. In the second chapter "Methods and organization of research", the content and feasibility of the research methods used, their adequacy with regard to the object, subject, goals and objectives of the work are disclosed, data on the organization and stages of the study are given. The following research methods were used: theoretical analysis and generalization of data of scientific and methodical literature; pedagogical observations; pedagogical experiment; pedagogical testing; medical and biological methods; psychodiagnostics; methods of mathematical statistics In the third chapter "Individually-typical features of hurdles-runners" are given data on the features of the body structure, anthropometric indicators and the occurrence of the ovarian-menstrual cycle, the functional capabilities of barriers, the level of physical and psychological preparedness. The mean values of the Kettl and Pinier indices, the cartilage-weight power index and the leg length index were determined, which allowed to supplement the hurdles runners model at the stage of specialized basic training. In the fourth chapter " Experimental substantiation of programming of the training process of hurdles runners and its efficiency at the stage of specialized basic training " modern approaches to training process programming, algorithm and content of programming, programming technology, efficiency of introduction of barrier training process programming technology are substantiated. Developed and implemented in the training process programs of microcycles, model sets of exercises with fitness technology, model sets of exercises to improve technical fitness, sets of exercises of general physical training, distribution of training equipment by training periods, load control increased the efficiency of the barrier track and field training process stage of specialized basic training. The fifth chapter "Analysis and synthesis of research results" presents the data obtained during the study. As a result of the research carried out, the following opinions were confirmed by specialists: - there is a high correlation between the result in running at 400 m with barriers and 400 m, by speed-power indicators; special endurance in certain modes of running the running work, as well as the phase development of the sports form, which is manifested in the dynamics of indicators of barrier readiness at the stages of the macrocycle. The materials of the present study supplement and expand the data on the features of two-cycle planning of the barrier-training process at the stage of specialized basic training within the framework of the annual training cycle; on the structure of the technical and tactical preparation of barriers; On the integral assessment of the competitive activity of barriers. Further development of knowledge about the nature of training loads (volume, magnitude, intensity, orientation, etc.) and their dynamics at different stages of the annual cycle of hurdles-runners training. New data are: - scientifically substantiated theoretical and methodological bases of the holistic approach to the development of programs of structural units of the training process (training tasks and exercises, logic block diagram of microcycles, programs of individual cycles) barriers within the framework of the annual macro cycles; - experimentally checked mechanism of practical realization of programming of the training process barriers at different stages of the annual macrocycle and proved its effectiveness. The conclusions confirmed the opinion that the construction of the training process of hurdles runners at the stage of specialized basic training on the basis of programming, taking into account the basis of the theory of periodization of sports training is effective.en
dc.publisherВінниця: ВДПУuk_UA
dc.subjectпрограмування
dc.subjectлегкоатлетки-бар’єристки
dc.subjectтренувальний процес
dc.subjectтехнологія
dc.subjectмодель
dc.subjectпідготовка
dc.subjectперіодизація
dc.subjectперіодизація
dc.subjectлегка атлетика
dc.subjectзмагання
dc.subjectбігова підготовка
dc.subjectфітнес
dc.subjectсилова підготовка
dc.subjectфізична підготовка
dc.subjectстрибкова підготовка
dc.subjectprogramming
dc.subjecthurdles runners
dc.subjecttraining process
dc.subjecttechnology
dc.subjectmodel
dc.subjecttraining
dc.subjectperiodization
dc.subjectathletics
dc.subjectcompetitions
dc.subjectrunning training
dc.subjectfitness
dc.subjectstrength training
dc.subjectphysical training
dc.subjectjumping training
dc.titleПрограмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовкиuk_UA
dc.title.alternativeProgramming of the training process of hurdles runners at the stage of specialized basic traininguk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record