Show simple item record

dc.contributor.authorЛисенко, Олександра Юріївна
dc.contributor.authorЛысенко, Александра Юрьевна
dc.contributor.authorLysenko, O. Yu.
dc.date.accessioned2020-07-22T17:09:50Z
dc.date.available2020-07-22T17:09:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationЛисенко Олександра Юріївна. Теоретичні та методичні засади післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету: дис. ... док. пед. наук : спец. : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Олександра Юріївна Лисенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 446 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5196
dc.descriptionмедичний університет, неперервний професійний розвиток, післядипломна освіта лікарів, система компетентностей лікаря.uk_UA
dc.description.abstractДисертаційне дослідження присвячене розробці та реалізації теоретико-методологічних та організаційно-методичних засад післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету. Науково обґрунтовано систему компетентностей лікаря, що формуються та розвиваються на післядипломному етапі медичної освіти (компетентності: соціально-особистісна, загальнопрофесійна, професійно-спеціалізована), та критерії її сформованості. Сформовано концепцію післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету, яка відображає специфіку післядипломної медичної освіти та її спрямованість на формування та розвиток системи компетентностей лікаря, а також розширення поля його компетентнісної діяльності. Узагальнено та класифіковано варіативні моделі післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету (базисна, спеціалізована, практично орієнтована, реформаційна, комплексна). Розроблено організаційно-методичні засади післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету (організаційно-управлінські структури, зміст, форми, методи, технології). Визначено особливості післядипломної освіти лікарів (обмеженість самостійної професійної діяльності магістрів за спеціальністю «Медицина»; законодавчо закріплена обов’язковість післядипломної освіти як форми первинної спеціалізації; державну стандартизацію програм післядипломної медичної освіти; наявність процедури періодичної атестації; невідповідність між програмами первинної та вторинної спеціалізації лікарів, а також фактичними напрямами роботи практичних фахівців галузі охорони здоров’я). Експериментально перевірено та підтверджено методами математичної статистики ефективність запропонованих організаційно-методичних засад післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету, що забезпечують стійке підвищення рівня сформованості системи компетентностей лікаря.uk_UA
dc.description.abstractДиссертационное исследование посвящено разработке и реализации теоретико-методологических и организационно-методических основ последипломного образования врачей в условиях медицинского университета. Научно обоснована система компетентностей врача, формирующаяся и развивающаяся на последипломном этапе медицинского образования (компетентности: социально-личностная, общепрофессиональная, профессионально-специализированная) и критерии ее сформированности. Сформирована концепция последипломного образования врачей в условиях медицинского университета, отражающая специфику последипломного медицинского образования и ее направленность на формирование и развитие системы компетентностей врача, а также расширение поля его компетентностной деятельности. Обобщены и классифицированы вариативные модели последипломного образования врачей в условиях медицинского университета (базовая, специализированная, практически ориентированая, реформационная, комплексная). Разработаны организационно-методические основы последипломного образования врачей в условиях медицинского университета (организационно-управленческие структуры, содержание, формы, методы, технологии). Определены особенности последипломного образования врачей (ограниченность самостоятельной профессиональной деятельности магистров по специальности «Медицина»; законодательно закрепленная обязательность последипломного образования как формы первичной специализации; государственная стандартизация программ последипломного медицинского образования, наличие процедуры периодической аттестации, несоответствие между программами первичной и вторичной специализации врачей, а также фактическими направлениями работы практических специалистов отрасли здравоохранения). Экспериментально проверена и подтверждена методами математической статистики эффективность предложенных организационно-методических основ последипломного образования врачей в условиях медицинского университета, обеспечивающих устойчивое повышение уровня сформированности системы компетентностей врачаru
dc.description.abstractThe dissertation research is devoted to the development and realization of theoretical-methodological and organizational-methodical principles of postgraduate education of doctors in the conditions of medical university. Based on the theoretical analysis of various aspects of postgraduate education of doctors, determined the main scientific research areas of the theoretical and methodological foundations of postgraduate education and the performance of medical postgraduate education; organization of postgraduate education with the introduction of educational technologies. The scientific thesaurus of research of postgraduate education of doctors, represented by two groups of concepts, is characterized. The first group - general concepts that characterize the modern development of higher and postgraduate education; the second group reveals the specifics of postgraduate education of doctors. According to the results of the historical and pedagogical analysis of the origin of postgraduate education of doctors in Ukraine distinguished such main periods as: in-hospital; early academic; academic. Features of postgraduate education of doctors are defined (limitations of independent professional activity of masters in the specialty "Medicine"; legally established obligatory postgraduate education as a form of primary specialization; state standardization of postgraduate medical education programs; availability of periodic attestation procedure; discrepancy between primary and secondary specialization as well as the actual areas of practice of practical specialists in the medical field). The study identifies and substantiates the system of competencies of the doctor, which is formed and developed at the stage of postgraduate education (competencies: social and personal, general, professional and specialized). Social and personal competence determines the strategy of human existence in society, tactics of personal action in various spheres of social life, determine the acquisition of social experience, practical skills, provide the ability for self-determination in a multicultural environment for the variety of social roles inherent to a particular individual. General professional competence determines the strategy of one’s professional behavior, reflects the specifics of medical practice, the qualification characteristics of the master's degree in "Medicine", one’s ability to accumulate knowledge of the professional base acquired during undergraduate study. Professional-specialized competence determines the ability of a specialist to qualify in accordance with the acquired medical specialty, provides knowledge and skills defined by the qualifications of a particular specialist, as well as the ability to apply them in practice, including the ability to solve unpredictable complex professional tasks that can be settled on the basis of available professional experience. The criteria for the formation of the system of competences of a doctor which is formed and developed at the postgraduate stage of medical education in the conditions of medical university are defined, their maintenance and methods of measurement are opened. The level of establishment of the system of competencies of doctors in the medical university is determined by the criteria (social and personal, general and professional-specialized) and indicators using a set of procedures and methods of measurement. The concept of postgraduate education of doctors in the medical university, which reflects the specifics of postgraduate medical education and its focus on the establishment and development of competencies of doctors, as well as expanding the field of their competence. Variable models of postgraduate education of doctors in the conditions of medical university (basic, specialized, practically oriented, reformational, complex) are generalized and classified. Organizational and methodological principles of postgraduate education of doctors in the conditions of medical university (organizational and administrative structures, content, forms, methods, technologies) are developed. The selection and enrichment of the content of postgraduate education for different models of postgraduate education of doctors has been carried out. It is shown that such content should be implemented through educational, medical and scientific work of both research and teaching staff and postgraduate students in cooperation with employees of the practical health care system. The effectiveness of the proposed organizational and methodological principles of postgraduate education of doctors in the medical university, which provide a steady increase in the level of formation of the system of competencies of doctors, which is formed and developed at the postgraduate stage of medical education, has been experimentally tested and confirmed by mathematical statistics.en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectмедичний університетuk_UA
dc.subjectнеперервний професійний розвитокuk_UA
dc.subjectорганізаційно-методичні засадиuk_UA
dc.subjectпіслядипломна освіта лікарівuk_UA
dc.subjectсистема компетентностей лікаряuk_UA
dc.subjectмедицинский университетuk_UA
dc.subjectнепрерывное развитиеuk_UA
dc.subjectорганизационно-методические основыuk_UA
dc.subjectпоследипломное образование врачейuk_UA
dc.subjectсистема компетентностей врачаuk_UA
dc.subjectmedical universityuk_UA
dc.subjectcontinuous professional developmentuk_UA
dc.subjectorganizational and methodical basesuk_UA
dc.subjectpostgraduate education of doctorsuk_UA
dc.subjectsystem of competences of doctoruk_UA
dc.titleТеоретичні та методичні засади післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університетуuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical and Methodological Principles of Postgraduate Education of Doctors in the Conditions of Medical Universityuk_UA
dc.typeOtheruk_UA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record