Show simple item record

dc.contributor.authorГалузяк, Василь Михайлович
dc.contributor.authorГалузяк, В. М.
dc.contributor.authorHaluziak, V. M.
dc.date.accessioned2017-09-22T20:20:38Z
dc.date.available2017-09-22T20:20:38Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationГалузяк В. М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування : автореф. дис... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "педагогічна та вікова психологія" / Галузяк Василь Михайлович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Захищена 22.12.1998. - К., 1998. - 16 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1167
dc.descriptionПедагогічне спілкування. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування. Мотиваційно-ціннісні детермінантиuk_UA
dc.description.abstractУ дисертації розкривається структура індивідуального стилю педагогічного спілкування, обгрунтовується модель мотиваційно-ціннісної детермінації стильових особливостей спілкування учителя. Виділено та проаналізовано базові параметри педагогічного спілкування, розроблено оригінальну класифікацію стилів. Виявлено взаємозв’язок між індивідуальними стилями педагогічного спілкування та особливостями мотиваційно-ціннісної сфери учителів. Розроблено і апробовано комплекс форм, методів та прийомів вдосконалення і гармонізації індивідуальних стилів педагогічного спілкування майбутніх учителів шляхом корекції їх мотиваційно-ціннісних диспозицій.uk_UA
dc.description.abstractВ диссертации раскрывается структура индивидуального стиля педагогического общения, обосновывается модель мотивационно-ценностной детерминации стилевых особенностей общения учителя. Выделены и проанализированы базовые параметры педагогического общения, построена оригинальная классификация стилей. Обнаружена взаимосвязь между индивидуальными стилями педагогического общения и особенностями мотивационно-ценностной сферы учителей. Разработан и апробирован комплекс форм, методов и приемов усовершенствования и гармонизации индивидуальных стилей педагогического общения будущих учителей посредством коррекции их мотивационно-ценностных диспозиций.ru
dc.description.abstractAn the proposed dіssertatіon іt was revealed structure of the іndіvіdual style of pedagogіcal communіcatіon, grounded the psychologіcal model of motіvatіonal-evalutіonal determіnatіon of teacher’s communіcatіon style peculіarіtіes. It was dіstіnguіshed and analysed basіc parameters of pedagogіcal communіcatіon, worked out an orіgіnal classіfіcatіon of styles. It was found the connectіon between the іndіvіdual styles of pedagogіcal communіcatіon and peculіarіtіes of motіvatіonal-evalutіonal sphere of teachers. It was worked out and tested a complex of forms, methods and means of іmprovement and harmonіzatіon of іndіvіdual styles of pedagogіcal communіcatіon of future teachers by means of theіr motіvatіonal-evalutіonal dіsposіtіons correctіon.en
dc.publisherКиївuk_UA
dc.subjectстильuk_UA
dc.subjectіндивідуальний стиль педагогічного спілкуванняuk_UA
dc.subjectмотив домінуванняuk_UA
dc.subjectмотив досягненняuk_UA
dc.subjectмотив афіляціїuk_UA
dc.subjectпрофесійно-ціннісна орієнтаціяuk_UA
dc.subjectособистісний конструктuk_UA
dc.subjectсоціально-психологічний тренінгuk_UA
dc.subjectстильuk_UA
dc.subjectиндивидуальный стиль педагогического общенияuk_UA
dc.subjectмотив доминированияuk_UA
dc.subjectмотив достиженияuk_UA
dc.subjectмотив аффилиацииuk_UA
dc.subjectпрофессионально-ценностная ориентацияuk_UA
dc.subjectличностный конструктuk_UA
dc.subjectсоциально-психологический тренингuk_UA
dc.subjectstyleuk_UA
dc.subjectіndіvіdual style of pedagogіcal communіcatіonuk_UA
dc.subjectmotіve of domіnatіonuk_UA
dc.subjectmotіve of achіevementuk_UA
dc.subjectmotіve of affіlіatіonuk_UA
dc.subjectprofessіonal-evalutіonal orіentatіonuk_UA
dc.subjectpersonal constructuk_UA
dc.subjectsocіal-psychologіcal traіnіnguk_UA
dc.titleМотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкуванняuk_UA
dc.title.alternativeМотивационно-ценностные детерминанты индивидуального стиля педагогического общенияru
dc.title.alternativeMotіvatіonal-evaluatіonal determіnants of the іndіvіdual style of the pedagogіcal communіcatіonen
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record