Show simple item record

dc.contributor.authorЧайка, І. В.
dc.contributor.authorChaika, I. V.
dc.date.accessioned2023-11-19T20:05:26Z
dc.date.available2023-11-19T20:05:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationЧайка І. В. Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію вчителів початкової школи: дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії (PhD) за спе. 053 Психологія / І. В. Чайка // ВДПУ ім. М. Коцюбинського, МОН України, – Вінниця, 2023. – 436 с.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 159.923.2:373.3.011.3-051]:316.614.5(043.5)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/11327
dc.descriptionПсихологіяuk_UA
dc.description.abstractУ дисертації представлено результати теоретичного та експериментально перевіреного дослідження особливостей впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію вчителів початкової школи. Теоретико-психологічний аналіз сутності самоактуалізації показав, що самоактуалізація вчителя початкової школи є постійним процесом самовдосконалення, безперервним рухом до досконалості та ідеального злиття їхньої професійної та особистісної ідентичності. Окреслено, що процес самоактуалізації є поступовим, у якому педагоги розкривають і реалізують свій особистісний потенціал у професійній сфері, і цей шлях значною мірою визначається взаємодією зовнішніх (середовище) і внутрішніх (поставлені цілі і дії, за допомогою яких людина їх досягає) чинників. Запропоновано досліджувати самоактуалізацію вчителів початкової школи крізь призму сімейних взаємин, оскільки вони пропонують методологічне підґрунтя та відповідний дослідницький інструментарій для цієї складної теми. Також розширити систему сімейних взаємин вчителів початкової школи, включивши до неї подружні взаємини, де критерієм є не лише роль кожного з подружжя, й дитячо-батьківські взаємини. Запропоновано теоретичну модель впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію вчителів, яка базується на визнанні пріоритетності особистісно-орієнтованої спрямованості. Встановлено, що гармонізація 3 подружніх та дитячо-батьківських взаємин забезпечує підвищення показників самоактуалізації та сприяє високому рівню особистісного зростання. За результатами емпіричного дослідження констатовано, що значення більшості показників самоактуалізації вчителів початкової школи, які перебувають у шлюбі, значно вищі за показники вчителів, які не перебувають у шлюбі. Найвищі значення притаманні показникам підтримки (63,9%) і самоповаги (62,5%), найнижчий – показнику прийняття агресії (48,3%). На основі процедури факторизації даних було виділено п’ять факторів сімейних взаємин («Сімейна самосвідомість¬, «Батьківська компетентність¬, «Комунікативна компетентність¬, «Соціальна компетентність¬ та «Емоційна саморегуляція¬), які впливають на самоактуалізацію вчителів. Проведений аналіз показав, що частка сукупної дисперсії, яка пояснюється відібраними факторами становить: найвищий (21,6%) фактор 1, фактор 2 має показник 15,9%, фактор 3 – 7,1%, фактор 4 – 5,1%, фактор 5 – 4,6%. Результати констатувального етапу надали можливість визначити групову динаміку досліджуваних. Було сформовано чотири групи (дві контрольні та дві експериментальні). Серед стратегій відбору досліджуваних у вибірку (ЕГ1, ЕГ2, КГ1, КГ2) була обрана стратегія випадкового відбору, коли максимально можливій кількості респондентів надається індивідуальний номер і потім обирається необхідна реальна кількість досліджуваних за допомогою таблиці випадкових чисел. Тобто кожному респонденту надаються рівні можливості бути членом вибірки, брати участь в експерименті. Тому зазначена стратегія ще носить назву техніка рандомізації, або R-метод. Встановлено, що у вчителів, які перебувають у гармонійних сімейних взаєминах, розвинута емпатія, батьківська компетентність, фасилітуюча діалогічна комунікація, сформовані навички соціальної взаємодії (співробітництво, дотримання правил), вироблена емоційна саморегуляція. Учителі, які знаходяться в дисгармонійних сімейних 4 взаєминах, мають значно нижчий рівень розвитку зазначених особистісних якостей. Запропоновано програмні заходи розвитку самоактуалізації вчителів початкової школи, які ґрунтуються на низці соціально-психологічних технологій, засвоєння яких сприятиме формуванню й ускладненню структури міжособистісної взаємодії педагогів через гармонізацію сімейних взаємин. Основними програмними заходами визначено: організація лекцій для вчителів початкової школи «Етапи діалогічної взаємодії у вирішенні конфліктних ситуацій¬ та «Вікові особливості психічного розвитку дитини¬, тренінг-семінару «Я та мій партнер¬»; проведення рольових ігор «Сліпий та поводир¬, «Ситуації¬. Повторна діагностика вчителів початкової школи за вимірюваними в констатувальній частині показниками показала значимі зміни за наступними показниками: «орієнтація в часі¬, «підтримка¬, «ціннісні орієнтації¬ «гнучкість поведінки¬, «сензитивність¬, «самоприйняття¬, «спонтанність¬, «самоповага¬, «синергія¬, «потреба в пізнанні¬, «прийняття агресії¬, «контактність¬, «креативність¬. Після впровадження програмних заходів розвитку самоактуалізації через гармонізацію сімейних взаємин засобами полімодальної арт-терапії відбулися позитивні зміни у рівні сімейної самосвідомості та батьківської компетентності, розвитку навичок їхньої соціальної взаємодії, вдосконаленні здатності налагоджувати та підтримувати комунікацію, виробленні емоційної саморегуляції. Вперше – розроблено теоретичну модель впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію вчителів початкової школи; – експериментально доведено існування причинно-наслідкових зв’язків, через які сімейні взаємини впливають на самоакталізацію вчителів початкової школи (задоволеність шлюбом, фасилітуюча діалогічна комунікація, подружня сумісність, узгодженість подружніх ролей, рівень 5 емпатії, сімейна адаптація, сімейна згуртованість, сімейне виховання, батьківське ставлення); – встановлено, що соціально-психологічна програма розвитку самоактуалізації через гармонізацію сімейних взаємин засобами полімодальної арт-терапії, розроблена на основі відомих психологічних вправ, які скомпоновані відповідно до виявлених нами факторів (сімейна самосвідомість, батьківська компетентність, емоційна саморегуляція, комунікативна компетентність у близьких стосунках, соціальна компетентність), є ефективним методом розвитку самоактуалізації вчителів початкової школи; – розширено та уточнено змістовий контекст ключових понять досліджуваної проблеми (самоактуалізація, самоактуалізація вчителя початкової школи, сімейні взаємини вчителя початкової школи); – набула подальшого розвитку система знань про сутність, зміст та особливості гармонізації сімейних взаємин вчителів початкової школи засобами арт-терапії. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у розробленні та впровадженні соціально-психологічної програми розвитку самоактуалізації через гармонізацію сімейних взаємин засобами полімодальної арт-терапії. Матеріали дисертації можуть бути використані психологами, вчителями і батьками з метою створення сприятливих умов гармонійного розвитку особистості педагога та членів його родини. Запропоновані наукові положення, висновки й рекомендації були впроваджені у практику діяльності Комунальних закладів «Вінницький ліцей №11», «Вінницький ліцей №15», «Вінницький ліцей №21¬ та «Вінницький ліцей №29».uk_UA
dc.description.abstractDissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 053 Psychology – Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Vinnytsia, 2023. The dissertation presents the results of the theoretical and experimentally verified research on the features of the influence of family relationships on the selfactualization of primary school teachers. The theoretical and psychological analysis of self-actualization essence has shown that the self-actualization of primary school teachers is a constant process of self-improvement, a permanent movement towards perfection and the perfect merger of their professional and personal identities. It has been outlined that the process of self-actualization is gradual, through which teachers reveal and use their personal potential in the professional sphere. Moreover, this process is determined to a large extent by the interaction of external (environment) and internal (goals set and actions taken to achieve them) factors. It is proposed to study the self-actualization of primary school teachers through the prism of family relationships since they offer a methodological basis and relevant research tools for this complex issue. It is also expedient to expand the system of family relationships of primary school teachers by including marital relationships, where the criterion is not only the role of each spouse but also childparent relationships. The theoretical model of the influence of family relationships on teachers’ self-actualization, based on the recognition of the priority of personality-oriented orientation, has been proposed. It has been established that the harmonization of marital and child-parental relationships provides an increase in self-actualization indicators and promotes a high level of personal growth. The results of the empirical study show that the values of most indicators of self-actualization of married primary school teachers are significantly higher than 7 those of single teachers. The highest values are inherent to the indicators of support (63,9%) and self-respect (62,5%), the lowest – to the indicator of acceptance of aggression (48,3%). Based on the data factorization procedure, five factors of family relationships influencing teachers’ self-actualization (Family SelfAwareness, Parental Competence, Communicative Competence, Social Competence, and Emotional Self-Regulation) have been identified. The conducted analysis has shown that the share of the total dispersion explained by the selected factors is as follows: factor 1 is the largest (21,6%), factor 2 has an indicator of 15,9%, factor 3 – 7,1%, factor 4 – 5,1%, factor 5 – 4,6% respectively. The results of the ascertaining stage made it possible to determine the group dynamics of the study subjects. Four groups were formed (two control groups and two experimental ones). From among the strategies for selecting the study subjects for the sample (EG1, EG2, CG1, CG2), the strategy of random selection was chosen, when the maximum possible number of respondents is given an individual number and then the required real number of subjects is selected using a table of random numbers. In other words, each respondent is given equal opportunities to be a member of the sample and participate in the experiment. This strategy is also called the randomization technique, or R-method. It has been found that teachers who have harmonious family relationships possess empathy, parental competence, facilitative dialogic communication, social interaction skills (cooperation, compliance with rules), and emotional self-regulation. Teachers who have disharmonious family relationships demonstrate a significantly lower level of development of these personal qualities. The program measures for developing the self-actualization of primary school teachers based on a number of social and psychological technologies have been proposed. Mastering these technologies will contribute to the formation and complication of the structure of interpersonal interaction of teachers through the harmonization of family relationships. The major program activities include: organization of lectures for primary school teachers, namely: “Stages of dialogic interaction in conflict resolution” and “Age-specific features of child mental development”, training seminar “I and my partner”; conducting role-playing games “Blind man and a guide”, “Situations”. 8 Repeated diagnostics of primary school teachers according to the indicators ьmeasured in the ascertaining part has shown significant changes in the following indicators: “time orientation”, “support”, “value orientations”, “behavioral flexibility”, “sensitivity”, “self-acceptance”, “spontaneity”, “self-respect”, “synergy”, “the need for cognition”, “acceptance of aggression”, “contact”, “creativity”. After implementing programmatic measures for the development of self-actualization through the harmonization of family relationships by means of multimodal art therapy, positive changes occurred in the level of family selfawareness and parental competence, the development of their social interaction skills, the improvement of the ability of establishing and maintaining communication, and the development of emotional self-regulation. For the first time − a theoretical model of the influence of family relationships on the self- actualization of primary school teachers has been developed; − the existence of cause and effect relationships through which family relationships influence the self-actualization of primary school teachers has тbeen experimentally proved: (marital satisfaction, facilitative dialogic communication, marital compatibility, coherence of marital roles, level of empathy, family adaptation, family cohesion, family education, role of the child in the family); − it has been proved that the social and psychological program for developing self-actualization through the harmonization of family relationships by means of multimodal art therapy is developed on the basis of well-known psychological exercises, which are compiled in accordance with the factors we have identified (family self-awareness, parental competence, emotional self-regulation, communicative competence in close relationships, social competence); this is an effective method of developing the self-actualization of primary school teachers; − classifications, definitions in the context of the problem under study have been clarified (self-actualization, primary school teacher’s self- 9 actualization, family relationships, marital relationships, child-parent relationships); − the system of knowledge about the essence, content and features of harmonizing family relationships of primary school teachers by means of art therapy has gained further development. The practical significance of the research results is the development and implementation of a social and psychological program for promoting selfactualization through the harmonization of family relationships by means of multimodal art therapy. The materials of the dissertation can be used by psychologists, teachers and parents to create favorable conditions for the harmonious development of the teacher’s personality and family members. The proposed scientific provisions, conclusions and recommendations have been implemented in the practice of the municipal institutions “Vinnytsia Lyceum №11”, “Vinnytsia Lyceum №15”, “Vinnytsia Lyceum №21” and “Vinnytsia Lyceum №29”.en
dc.publisherВінниця: ВДПУuk_UA
dc.subjectвчитель початкової школиuk_UA
dc.subjectсамоактуалізаціяuk_UA
dc.subjectсімейні взаєминиuk_UA
dc.subjectподружні взаєминиuk_UA
dc.subjectдитячо-батьківські взаєминиuk_UA
dc.subjectprimary school teacheruk_UA
dc.subjectself-actualizationuk_UA
dc.subjectfamily relationshipsuk_UA
dc.subjectmarital relationshipsuk_UA
dc.subjectchild-parent relationshipsuk_UA
dc.titleПсихологічні особливості впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію вчителів початкової школиuk_UA
dc.title.alternativePsychological Features of the Influence of Family Relations on the Self-Actualization of Primary School Teachersuk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record