Recent Submissions

 • Інноваційно-проектна і грантова діяльність : навчально-методичний посібник 

  Громов, Євген Володимирович (Вінниця: ВДПУ, 2023)
  У посібнику описані основні принципи інноваційно-проектної та грантової діяльності; методи та інструменти проектного менеджменту; особливості залучення грантових коштів і співпраці із донорськими фондами; основи складання ...
 • Історія педагогіки у мнемокартах і схемах 

  Акімова, О.В.; Akimova, O.V.; Волошина, О.В.; Voloshyna, O.V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У навчальному посібнику розглядається розвиток освіти, діяльність та творча спадщина визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця XX століття. Викладено інформативний матеріал у ...
 • Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності: методичні рекомендації 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бережанська, Н. А.; Бережанская, Н. А.; Berezhanska, N. A. (Вінниця : «Твори», 2021)
  У методичних рекомендаціях розглядаються тенденції розвитку загальної освіти і пов’язані з ними нові вимоги до підготовки педагогічних фахівців, з’ясовується специфіка інноваційної діяльності в сучасній школі. Розкрито ...
 • Профілактика конфліктності в педагогічному колективі: методичні рекомендації 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Паранюк, А. О.; Paraniuk, A. O. (Вінниця : «Твори», 2021)
  У методичних рекомендаціях розкриваються засади профілактики конфліктності у педагогічному колективі. Розглядаються особливості, причини, типи та функції педагогічних конфліктів, шляхи їх попередження і розв’язання.
 • Професійна компетентність викладача закладу вищої освіти 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. (Вінниця : Твори, 2020)
  У навчальному посібнику розкривається сутність, зміст і структура складових професійної компетентності викладача закладу вищої освіти: інформаційної, дослідницької, комунікативної, конфліктологічної, лідерської, соціокультурної, ...
 • Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : методичні рекомендації 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Твори, 2019)
  Методичні рекомендації містять матеріали щодо формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки в медичному коледжі. Зміст методичних рекомендацій зорієнтований на формування у майбутніх ...
 • Основи професійної етики медичних працівників: навчально-методичний посібник 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Твори, 2019)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні морально-етичні проблеми, що виникають у сфері сучасної медичної науки і охорони здоров'я, представлений матеріал, що стосується історії виникнення і розвитку ...
 • Основи педагогічної майстерності : практикум 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Волошина О. В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця : Твори, 2019)
  У посібнику стисло викладено зміст курсу «Основи педагогічної майстерності» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки. Теоретичний матеріал і практичні завдання посібника ...
 • Методика виховної роботи з обдарованими дітьми 

  Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2018)
  У посібнику розкривається сутність обдарованості як психолого-педагогічного феномену, характеризуються особливості пізнавальної та емоційної сфери обдарованих дітей, подаються психодіагностичні методики для виявлення та ...
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (1912–2012) 

  Шестопалюк, О. В.; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V.; Білоус, В. С.; Белоус, В. С.; Bilous, V. S.; Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S.; Гусєв, С. О.; Гусев, С.; Husiev, S. O.; Зінько, Ю. А.; Зинько, Ю. А.; Zinko, Yu. A. (Вінниця :Державна картографічна фабрика, 2012)
  Видання присвячене 100-річному ювілею Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, найстарішого вищого навчального закладу Поділля. Минуле і сьогодення закладу, досягнення і перспективи ...
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу 

  Давідчук, Алла Олегівна; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O.; Зеленюк, Сергій Вікторович; Зеленюк, С. В.; Zeleniuk, S. V.; Кіржа, Надія Василівна; Киржа, Н. В.; Kirzha, N. V.; Кушнір, Аліна Сергіївна; Кушнир, А. С.; Kushnir, A. S.; Мазур, Катерина Володимирівна; Мазур, К. В.; Mazur, K. V.; Марченко, Алла Іванівна; Марченко, А. И.; Marchenko, A. I.; Московчук, Ольга Сергіївна; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Стахова, Інна Анатоліївна; Стахова, И. А.; Stakhova, I. A.; Столяр, Тетяна Валеріївна; Столяр, Т. В.; Stoliar, T. V.; Парубок, Катерина Олександрівна; Парубок, К. А.; Parubok, K. O.; Подуфалов, Анатолій Іванович; Подуфалов, А. И.; Podufalov A. I.; Портянко, Вікторія Павлівна; Портянко, В. П.; Portianko, V. P.; Уманська, Юлія Валеріївна; Уманская, Ю. В.; Umanska, Yu. V.; Черчик, Наталія Леонідівна; Черчик, Н. Л.; Cherchyk, N. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2017)
  У навчальному посібнику розкривається сутність, зміст і структура складових професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ: інформаційної, дослідницької, комунікативної, іншомовної, психолого-педагогічної, ...
 • Діагностичний інструментарій класного керівника 

  Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2013)
  У посібнику пропонуються прості у використанні діагностичні методики, які можуть застосовуватися з метою вивчення вихованості школярів. Представлені, зокрема, методики діагностування моральної свідомості учнів, їхньої ...
 • Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник 

  Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2015)
  У навчальному посібнику розкриваються загальні основи педагогічної конфліктології. Розглядаються особливості, причини, типи та функції педагогічних конфліктів, шляхи їх попередження і розв’язання
 • Педагогічна діагностика : курс лекцій 

  Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2015)
  У посібнику розкривається сутність основних методів педагогічної діагностики, які можуть використовуватися для оцінки ефективності педагогічного процесу. Значне місце приділяється методиці підготовки і проведення педагогічного ...
 • Навчально-методичні матеріали до комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») 

  Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця, 2012)
  Навчально-методичний посібник містить матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»). У посібнику подано перелік та стислий зміст теоретичних питань з ...
 • Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності« Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

  Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Хамська, Н. Б.; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
  Методичні рекомендації містять навчально-методичні матеріали з педагогіки вищої школи, методики викладання у вищій школі, методології та методів педагогічних досліджень, теорії та практики вищої професійної ...
 • Атестація загальноосвітніх шкіл 

  Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Слободянюк, Микола Іванович; Слободянюк, Н. И.; Slobodianiuk, M. I.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця : РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001)
  У монографії обгрунтовується новий підхід до атестації загально¬освітніх шкіл. Визначені результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності, запропоновані діагностичні методики для їх вимірювання, ...
 • Теорія і практика вищої професійної освіти : навчальний посібник 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (Вінниця, 2015)
  У посібнику містяться матеріал з проблем вищої професійної освіти, аналізуються загально дидактичні принципи навчання у вищій школі, теорія пізнавальних перешкод, особливості формування критичного ...
 • Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога : навчально-методичний посібник 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (2013)
  Матеріал даного курсу призначений для формування у студентів комунікативних умінь і навичок, затребуваних у професійній діяльності соціального педагога: уміння спілкуватися з різними групами клієнтів, допомагати ...
 • Історія освітніх виховних систем : навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи **** 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2015)
  Чим зумовлений сталий характер існування університету як соціальної інституції в європейському, а згодом і світовому контексті? Завдяки чому університету вдалося впродовж багатьох сторіч бути своєрідним ...

View more