Now showing items 1-20 of 141

  • Історія вивчення птахів водно-болотних комплексів Верхнього і Середнього Побужжя 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004-09)
   Здійснена оцінка стану вивченості птахів аквальних комплексів Верхнього і Середнього Побужжя у хронологічному аспекті. Наведені відомості про найбільш ґрунтовні наукові праці які висвітлюють стан орнітофауни регіону упродовж ...
  • Попередня оцінка стану орнітоценозів антропогенних ландшафтів Верхнього Побужжя у гніздовий період 

   Серебряков, В. В.; Serebriakov, V. V.; Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Тернопіль, 2006)
   Досліджувались видовий склад, щільність популяції, біотопічний перерозподіл та характер перебування птахів у антропогенних ландшафтах верхів’їв басейну р. Південний Буг. Обліки птахів здійснювали в межах шести фіксованих ...
  • Чисельність та поширення хижих птахів у Вінницькій області 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Кривий Ріг, 2008-10)
   В результаті експедиційних виїздів упродовж 2000-2008 були зібрані відомості про видовий склад, чисельність, поширення та топічні зв’язки птахів ряду Соколоподібні Falconiformes у межах Вінницької області. Виявлена низка ...
  • Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У збірнику опубліковано наукові праці учасників Міжнародної науково-практичної конференції за чотирма основними напрямами: методика навчання хімії у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; ...
  • Історизм як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів на уроках хімії 

   Свистун, Ю.; Svystun, Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Комплексне і систематичне використання історичного матеріалу у навчанні школярів хімії сприяє розвитку їх пізнавального інтересу та кращому засвоєнню хімічних знань, формує позитивну мотивацію до навчання. Про це свідчить ...
  • Аналіз рівня засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання ЗНО 

   Толмачова, В. С.; Tolmachova, V. S.; Сковрунська, Т. П.; Skovrunska, T. P. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Проаналізований рівень засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року. Питання щодо структурної ізомерії органічних речовин викликав дискусію ...
  • Веб-квести як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії 

   Форостовська, Т. О.; Форостовськая, Т. О.; Forostovska, T. O.; Бохан, Ю. В.; Bokhan, Yu.V.; Терещенко, О. В.; Tereshchenko, O. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У статті показано можливості використання Інтернету як способу підвищення пізнавальної активності учнів на уроках хімії. В якості приклад веб-квестів методика розглянута. Автори статті стверджують, веб-квести що підвищують ...
  • Проблема «людина і природа» у природничо- науковому осмисленні сьогодення 

   Hudzevych, A. V.; Гудзевич, А. В.; Броннікова, Л. Ф.; Bronnikova, L. F.; Бронникова, Л. Ф. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Акцентовано увагу на основну проблему сьогодення – проблему взаємодії "Людини і природи". Окреслені концепції, які стосуються цієї проблематики та вказані на основні практичні кроки її вирішенні в науковій і освітній сферах. ...
  • Відгонка фосфору із трикальційфосфату карбон(IV) хлоридом 

   Крикливий, Р. Д.; Kryklyvyi, R. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Вивчено вплив температури на зміну термодинамічних параметрів сублімації фосфору при взаємодії Ca3(PO4)2 та CCl4. Результати теоретичних досліджень підтверджено експериментально. В температурному режимі 350-600 °С досягається ...
  • Вплив показників кислотності на якість продуктів харчування 

   Поліщук, Н. В.; Polishchuk, N. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті розкрито вплив показників кислотності на продукти харчування. Розглянуто значення показників кислотності на технологічні параметри продуктів. Охарактеризовано вплив показників кислотності на якість борошна, молока, ...
  • Методи якісного та кількісного аналізу компонентів вина 

   Матвіїв, А. Ю.; Матвеев, А. Ю.; Matviiv, A. Yu (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті проаналізовано основні методи якісного і кількісного аналізу вина. Описано хроматографический, спектрофотометрический, колориметричний, флюорометричні, хімічні методи визначення та капілярний електрофорез.
  • Модифікування нанодисперсних плівок діоксиду титану та напрямки їх використання 

   Плахотна, М. М.; Plakhotna, M. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Отримано електроди на основі оксиду титану і модифікованого металу, досліджували їх електрокаталітичні і фотоелетрохімічні властивості.
  • Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У збірнику опубліковано наукові праці учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції за чотирма основними напрямами: методика навчання хімії у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних ...
  • Організація навчально-пізнавальної діяльності з хімії учнів класів суспільно-гуманітарного профілю як педагогічна проблема 

   Блажко, А. В.; Blazhko, A. V.; Шевчук, А. М.; Shevchuk (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Детальний аналіз психолого-педагогічної літератури, нормативних документів та педагогічної практики засвідчив, що успішне впровадження концепції профільного навчання при організації навчально-пізнавальної діяльності учнів ...
  • Дослідження готовності студентів до профільного навчання хімії учнів старшої школи 

   Блажко, О. А.; Blazhko, O. A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті розкрито основні результати вивчення практичного стану підготовки майбутніх вчителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено недостатній рівень готовності студентів, ...
  • Дослідження методу хімічної десорбції для вилучення іонів нікелю(II) з бентонітових глин 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Коваль, Н. О.; Koval, N. O.; Кащей, В. А.; Kashchei, V. A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті розглянута проблема накопичення відпрацьованих сорбентів; охарактеризовано основні методи десорбції забруднюючих речовин і регенерації сорбентів; досліджено ефективність методу хімічної десорбції для вилучення ...
  • Аналіз перспективних методів очищення природних вод 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, G. V.; Ликтей, Г. В.; Lyktei, H. V.; Кондратюк, О.А.; Kondratiuk, O.A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   На основі принципу комбінаторності і дотримання умов оптимізації процесів розроблений підхід до вивчення і створення економічно ефективних і екологічно безпечних технологій для очищення стічних і поверхневих вод з використанням ...
  • Дослідження екстракційної переробки фосфатної сировини 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Іванюк, Я.; Иванюк, Я.; Ivaniuk, Ya.; Звада, А.; Zvada, A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено вплив різних параметрів - температури, тривалості процесу, витрати сировинних компонентів на розкладання трікальцийфосфата при отриманні РК - мінеральних добрив. Обґрунтовано можливість заміни сірчаної кислоти ...
  • Синтетичні аспекти комплексоутворення деяких 3d-металів з o-, n-, s-вмісними органічними лігандами 

   Волянська, Ю. В.; Волянская, Ю. В.; Volianska, Yu. V.; Ранський, А. П.; Ранский, А. П.; Ranskyi, A. P. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Проаналізовано синтез координаційних з'єднань деяких 3d-металів з ароматичними азометинами, α-гідроксіазометінами і тіоамідами. Склад і будова координаційних сполук доводили елементним аналізом і ІЧ-спектроскопією.
  • Модифікація методики визначення йоду у рослинних об’єктах 

   Іванівська, В. М.; Ivanivska, V. M.; Дабіжук, Т. М.; Dabizhuk, T. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Зміст Йода в грунтах є головним чинником забезпечення цим елементом людей і тварин через ланцюга харчування. Тому визначення Йода в рослинах, як продуктах харчування, необхідне для виявлення його кількісного вмісту, що ...