Now showing items 51-70 of 959

  • Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи 

   Клочко, Оксана; Klochko, Oksana; Костюк, Анастатсія; Костюк, Анастатсия; Kostiuk, Anastatsiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Iнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних ...
  • Алгебра та початки аналізу. 11 клас 

   Ковтонюк, Мар'яна Михайлівна; Ясінський, В'ячеслав Андрійович; Бак, Сергій Миколайович (2006)
   Пропонований посібник складається з 15 розділів. Задачі кожного розділу поділяються за типами та за методами розв'язування. Подаються приклади з детальним поясненням. Завдання для самостійного розв'язування поділяються за ...
  • Алгебраїчна структура множини напівстохастичних матриць другого порядку 

   Вотякова, Леся; Votiakova, Lesia; Гриценко, Аніта; Гриценко, Анита; Hrytsenko, Anita; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статі показано, що існують матриці, відмінні від одиничної, які породжують різні циклічні групи. При дослідженні на існування «переплетення» груп використовувались методи загальної теорії напівгруп та різні ...
  • Алгоритм розпізнавання рукописних символів із самонавчанням 

   Бойчук, Д. Ю.; Boichuk, D. Yu.; Руденко, С. М.; Руденко, С. Н.; Rudenko, S. M. (Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2017)
   У роботі розглянуто та модифіковано алгоритм розпізнавання зображень. Розроблено нейромережевий розпізнавач рукописних графічних символів із самонавчанням та адаптацією до почерку користувача.
  • Алгоритмізація розвитку просторового мислення і просторових уявлень учнів під час навчання креслення в школі 

   Люлько, Н. М.; Lyulko, N. M.; Пухлик, Л. Ю.; Пухлык, Л. Ю.; Pukhlik, L. Yu.; Цвілик, С. Д.; Цвилык, С. Д.; Tsvilik, S. D. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   Розглядаються проблеми формування просторового мислення і уявлень учнів. Визначено особливості етапного формування просторового мислення і просторових уявлень учнів у віртуальній та матеріальній формі та схарактеризовано ...
  • Аналіз геометричної форми та розмірів деталі під час комп’ютерного моделювання тривимірних об'єктів 

   Цвілик, С. Д.; Цвилык, С. Д.; Tsvilik, S. D.; Асаулова, Т. В.; Asaulova, T. V. (Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019)
   У статті аналізуються функції і логічні операції комп’ютерного моделювання тривимірних тіл й аналізу їх геометричної форми, що застосовуються у процесі виготовлення проектно-конструкторської документації та під час навчання ...
  • Аналіз навчально методичної літератури щодо конструювання систем задач 

   Каштельян, Ю. О.; Каштельян, Ю. А.; Kashtelian, Yu. O. (Вінниця, 2017)
   В даній статі описано методи та вимоги до формування систем задач та проаналізовано навчально методичну літературу, щодо конструювання систем задач.
  • Аналіз основних понять теорії нечітких множин 

   Шкарупська, Анна; Шкарупськая, Анна; Shkarupska, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянуто основні поняття теорії нечітких множин, методи побудови функції належності. Проаналізовано відмінність понять «випадковість» та «нечіткість», наведено приклад нечіткої множини
  • Аналіз понятійного апарату систем підтримки прийняття рішень 

   Коріненко, Богдан; Кориненко, Б.; Korinenko, Б. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглядаються основні цілі, структура, властивості та тлумачення систем підтримки прийняття рішень. Розглянуто класифікацію видів рішень, які приймаються в системі управління, залежно від умов, кількості розглянутих ...
  • Аналіз підходів до визначення сутності економічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання. 

   Буга, О. І; Буга, О. И.; Buha, O. I. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013)
   У статті розглядається аналіз суті економічної освіти й виховання на основі структурно-функціональної системи, яка передбачає, що конкретний підхід до визначення змісту освіти й виховання характеризується єдністю трьох аспектів.
  • Аналіз підходів щодо управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету 

   Панасюк, Н. Л.; Panasiuk, N. (Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті поданий аналіз підходів щодо управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету. Освіта в Україні на даному етапі розвитку має складну структуру європейського ...
  • Аналіз сучасних проблем формування геометричної компетентності учнів старшої школи 

   Мала, Л.О.; Mala, L.O. (Budapest: SCASPEE, 2015)
   Ключовою проблемою геометричної освіти визначено проблему формування геометричної компетентності учнів. Розглянуто основні типи проблем, що виникають в процесі формування геометричної компетентності учнів старшої школи при ...
  • Аналіз фундаментальних понять теорії подібності як основи побудови математичних моделей 

   Яровенко, А. Г.; Yarovenko, A. H.; Тимошенко, О. З.; Тимошенко, А. З.; Tymoshenko, O. Z. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розглядаються й аналізуються фундаментальні поняття аналогії та подібності як основи побудови математичних моделей об’єктів дослідження. Застосування основних положень і висновків теорії подібності дозволяє виділити ...
  • Аспекти методики модульного навчання деталювання складальних креслень учнів старшої школи 

   Шлячук, О. Ф.; Shlyachuk, O. F.; Ваколюк, В. Ф.; Vakolyuk, V. F.; Цвілик, С. Д.; Цвилык, С.Д.; Tsvilik, S. D. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   В статті розглянуто певні аспекти модульної технології навчання деталювання складального креслення. Встановлено, що основою технології є інша, відмінна від зовнішньої, але співвіднесена з нею внутрішня структура уроку. ...
  • Астрономія Давнього світу 

   Бузенюк, Лілія; Мельник, Софія (Вінниця: ТВОРИ, 2023)
   У статті повідомляється про самі перші дослідження в галузі астрономії.
  • Астрономія як складова навчального предмету «Science» в закладах середньої освіти 

   Дераженко, Анастасія; Рокицький, Максим; Благодаренко, Людмила (Вінниця : Твори, 2023)
   У роботі розглядаються ключові аспекти засвоєння знань з астрономії в курсі нового навчального предмету «Science». Наголошується, що вивчення астрономії як навально-наукової складової програми «Science» не тільки збагачує ...
  • Астрономія і сьогодення 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   У збірнику наукових праць представлені сучасні підходи до актуальних проблем астрономії, методики її вивчення у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ і ВНЗ.
  • Астрономія і сьогодення 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (Вінниця: ТВОРИ, 2023)
   Проведена конференція привячена 50-ччю Міжнародного дня астрономії. У збірнику наукових праць представлені підходи до проблем сучасних досліджень Космосу, космічних вторгнень в атмосферу Землі, умови можливого переселення ...
  • Багатокритеріальна оптимізація механізму прийняття рішень на прикладі реалізації шахової програми: дипломна робота 

   Рудено, С. М.; Rudeno, S. M. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   У роботі розглянуто особливості прийняття рішення в режимі реального часу шляхом додавання алгоритму оцінки шахової позиції. Проаналізовані різні підходи оцінки позиції, доступні зараз, історичний розвиток та результати ...
  • Бегущие волны в системах осцилляторов на двумерных решетках 

   Бак, С. Н.; Бак, С. М.; Bak, S. M.; Панков, А. А.; Панков, О. А.; Pankov, А. А. (2010)
   Рассматривается система дифференциальных уравнений, описывающая динамику бесконечной системы линейно связанных нелинейных осцилляторов на двумерной решетке. Получены результаты о существовании периодических и уединенных ...