Now showing items 1-6 of 6

  • Емпіричні дослідження соціально-психологічних особливостей самоздійснення особистості в умовах сучасних трансформаційних змін 

   Шахов, В. І.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Клибанівська, Т. М.; Klybanivska, T. M.; Саранча, І. Г.; Sarancha, I. H.; Фуштей, О. В.; Fushtei, O. V.; Педоренко, В. М.; Pedorenko, V. M.; Коломієць, Л. І.; Kolomiiets, L. I.; Шульга, Г. Б.; Shulha, H. B.; Лящ, О. П.; Штифурак, В. Є.; Shtyfurak, V. Ye.; Штифурак, В. С.; Shtyfurak, V. S.; Попова, О. В.; Popova, O. V.; Кухар, Н. М.; Kukhar, N. M.; Чухрій, І. В.; Chukhrii, I. V.; Комар, Т. О.; Komar, T. O.; Візнюк, І. М.; Vizniuk, I. M.; Поліщук, А. С.; Polishchuk, A. S.; Долинний, С. С.; Dolynnyi, S. S.; Паранюк, А. О.; Paraniuk, A. O.; Біліченко, О. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : «Твори», 2022)
   У монографії висвітлюються соціально-психологічні аспекти самоздійснення особистості в умовах трансформаційних змін: роль сім’ї у формуванні ціннісних орієнтацій молоді, психологічні особливості розвитку особистісної ...
  • Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах трансформації суспільства 

   Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Паламарчук, О. М.; Паламарчук, О. Н.; Palamarchuk, O. M.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Безверхий, О. С.; Bezverkhyi, O. S.; Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V.; Візнюк, І. М.; Визнюк, И. Н.; Vizniuk, I. M.; Галайдюк, М. А.; Галайдюк, Н. А.; Halaidiuk, M. A.; Грабіщук, С. В.; Грабищук, С. В.; Hrabishchuk, S. V.; Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S.; Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O.; Дідух, Л. І.; Дидух, Л. И.; Didukh, L. I.; Килівник, А. М.; Киливник, А. Н.; Kylivnyk, A. M.; Коломієць, Л. І.; Коломиец, Л. И.; Kolomiiets, L. I.; Комар, Т. О.; Комар, Т. А.; Komar, T. O.; Максимчук, Б. А.; Maksymchuk, B. A.; Максимчук, І. А.; Maksymchuk, I. A.; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Опушко, Н. Р.; Opushko, N. R.; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S.; Сидоренко, Ж. В.; Sydorenko, Zh. V.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Хуртенко, О. В.; Khurtenko, O. V.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Шульга, Г. Б.; Shulha, H. B. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018)
   У монографії висвітлюються результати наукових розвідок проблем особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій, розвитку їх професійної самосвідомості, професійного мислення, професійної ...
  • Педагогічні умови формування готовності студентів до партнерської взаємодії у професійній діяльності: монографія 

   Молоченко, В. В.; Molochenko, V. V. (Вінниця : Друк, 2020)
   Розглядаються педагогічні умови формування готовності студентів до партнерської взаємодії у професійній діяльності.
  • Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : монографія 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Тихолаз, Софія Іванівна; Тихолаз, София Ивановна; Tykholaz, Sofiia Ivanivna (Вінниця : Нілан ЛТД, 2016)
   У монографії на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики з’ясовано сутність і структуру професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів, визначено критерії, показники ...
  • Соціалізація  осіб  з  порушеннями  опорно-рухового  апарату:  монографія 

   Саранча, І. Г.; Саранча, И.Г.; Sarancha, I.G. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020)
   У  монографії  комплексно  досліджено  питання  соціалізації  осіб  з  порушеннями опорно-рухового апарату в освітньому просторі спеціалізованого  центру й поза ним. Проведено теоретичний та практичний аналіз проблеми  ...
  • Формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів: андрагогічний вимір 

   Лук’янова, Лариса Борисівна; Гуревич, Роман Семенович; Акімова, Ольга Вікторівна; Аніщенко, Олена Валеріївна; Бельдій, Алла Олександрівна; Бойко, Вероніка Вікторівна; Волошина, Оксана Василівна; Галузяк, Василь Михайлович; Гуральник, Тетяна Русланівна; Давидюк, Марина Олександрівна; Драчук, Мар’яна Іванівна; Киналь, Анна Юріївна; Коношевський, Леонід Леонідович; Коношевський, Олег Леонідович; Марцева, Людмила Андріївна; Нагорняк, Світлана Василівна; Науменко, Назар Олегович; Опушко, Надія Романівна; Паранюк, Анна Олексіївна; Слободянюк, Алла Анатоліївна; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, Олена Вікторівна; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Хамська, Неліна Болеславівна; Фрицюк, Андрій Васильович (Вінниця : Твори, 2023)
   У монографії розглядаються різні аспекти формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів у контексті андрагогічного підходу. Розкрито особливості педагогічного супроводу професійної підготовки, формування ...